Κυριακή, 24 Μαρ. 2019

Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία!!!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Διακήρυξις

image_pdfimage_print

ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ  «ΥΠΕΡ  ΕΛΛΗΝΩΝ»

Μέ  τό  δικαίωμα  είς  τήν  φυσικήν  μας  ύπαρξιν   καί   τήν   αξιοπρέπειαν  τής  πατρίδος  μας,   εμείς   τό  γένος   Έλληνες   πολίτες,   υποχρεούμεθα  νά  καθάρωμεν   τήν  ιεράν  γήν  μας,  από  τούς  ασύμβατους  –ισμούς   καί  τούς  κακούς  κυβερνήτας !

Διδαχτήκαμε  από  τήν  ιστορίαν  καί  από  τήν  παρούσαν  κατάστασιν ,  πώς  ο  εχθρός   διέλυσε,  εκυρίευσε, υπέταξε   λαόν   καί   πνεύμα!

Καί  ο  εχθρός  κατακτητής   είναι   ακόμα   εδώ!  Εξουσιάζει  τήν  Πατρίδα  μέ   όπλο  τά  γνωστά  πολιτικά   κόμματά   του!

Είμαστε   ιστορικά   τό  τελευταίον   αίμα  τού  Έθνους .   Είμαστε   η  τελευταία  ελπίς   διά  τόν  άνθρωπον,  διά τήν   Ελλάδα!

Η  δύναμίς   μας  είναι  αρκετή  νά  σηκώσει   τό  βάρος  τής  κληρονομιάς,  νά  αλλάξει  τήν  μοίραν   μας,  νά  κτίσει   τήν  νέαν,  ελευθέραν   καί   αυτοδύναμον  Ελλάδα!

Πειθόμενοι  είς  τούς  νόμους  τής  Πατρίδος  καί  όπως  τό  καταστατικόν   μας  ορίζει, —  ουδεμίαν  σχέσιν  έχομεν  μέ  ασύμβατους–ισμούς  διεθνιστικού  χαρακτήρα –,  ιδρύουμε  κόμμα  Ελληνικόν   υπό   τόν  τίτλον     «ΥΠΕΡ  ΕΛΛΗΝΩΝ»    μέ    όλα    τά  πατριωτικά  στοιχεία  ίνα  ελευθερώσουμε  τήν  χώραν!

Μέ  πολίτευμα  τήν  Δημοκρατίαν, ελάτε  νά  πάρουμε  τήν  εξουσίαν   εμείς, νά  πάρουμε  τήν  Πατρίδα  είς  τά  χέρια  μας  εμείς,  ελάτε  νά  επαναφέρουμε  τά  ιδεώδη  καί  τάς  μεγάλας    αξίας  είς  τόν  φυσικόν  τους  χώρον !

Εμπρός   γιά  ένα   δικό  μας  σύστημα.    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  ! !   [ Πολιτικόν,  Οικονομικόν,  Κοινωνικόν,  Θρησκευτικόν   ]

Εμπρός   νά  αλλάξουμε   πρώτα  τούς  κακούς   κυβερνήτας!   Έχουμε  τήν  δύναμιν,  έχουμε  τήν  γνώσιν ,   μπορούμε   νά   κυβερνήσουμε   τήν   χώραν   μας!

Ελάτε  όλοι  μαζί,   μάς  ανήκει  αυτή  η  γή,  είναι  η  κληρονομιά  μας,  είναι  τό  μέλλον  μας,  είναι  η  ελπίς    μας,  είναι  η  Πατρίς   μας!!

 

ΟΨΟΜΕΘΑ  ΕΣ  ΠΛΑΤΑΙΑΣ   ! ! !

Έλληνες πατριώτες !

image_pdfimage_print

Εάν αισθάνεσθε ακόμα οπαδοί –ισμοιγενών συστημάτων καί κομμάτων, ζυγόν δουλείας θά έχετε !

Εμείς επιλέξαμε τά χαρακτηριστικά εκείνα , τά οποία μάς δίνουν τήν δύναμη νά ελευθερώσουμε τήν Πατρίδα !

Ιδρύουμε κόμμα δικό μας . Τό οικοδομούμε εμείς , μέ δικά μας υλικά , προς το συμφέρον της Πατρίδος .

Ελάτε καί εσείς , ελευθερωθείτε από τά ασύμβατα , ελάτε στά συμβατά τού τόπου μας . Ελάτε νά συναντηθούμε μέ τίς μεγάλες ιδέες καί τίς αξίες .

Τό έν ιδρύσει Ελληνικό , Δημοκρατικό , πολιτικό κόμμα μας ,‘‘Υπέρ Ελλήνων’’ έχει ανάγκη από Πατριώτες γιά νά ολοκληρωθεί .

Η Δημοκρατία είναι ένα , από τα αγαθά πού μάς επιτρέπει ακόμα ο κατακτητής. Ίσως νά τό χάσουμε καί αυτό . Τότε ποία η μοίρα μας ;

Όλοι ξέρετε ότι τό σύστημα στηρίζεται στίς ανθρώπινες αδυναμίες . Εχει τή γνώση και τήν πείρα χιλιάδων ετών . Ξέρει τι κάνει.!

Έμφανίζεται άήττητο και δόλιο.! Κρύπτει έπιμελώς τίς άδυναμίες και προβάλει τίς άνομίες του.! Έπιβάλει τον φόβο.! Διασφαλίζει την ύποταγή σας και αποφασίζει διά το παρόν και το μέλλον σας .!
Φύγετε από τά καθιερωμένα , τά έτοιμα . Πάρετε εσείς τίς αποφάσεις μόνοι σας καί ελεύθεροι !

Τότε θά ελευθερώσουμε τούς εαυτούς , τούς απογόνους , τήν Πατρίδα !

Επικοινωνήστε μαζί μας .

www.yperellinon.gr

yper@yperellinon.gr