Δευτέρα, 26 Φεβ. 2024

Όσοι  τό  χάλκεον  χέρι  βαρύ  τού  φόβου  αίσθάνονται ,  ζυγόν  δουλείας  άς  έχωσι. Θέλει  άρετήν  καί  τόλμην  ή  έλευθερία .!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Διακήρυξις

image_pdfimage_print

τοῦ Ὲλληνικοῦ Κόμματος «Ὑπὲρ Ἑλλήνων»

Μὲ τὸ δικαίωμα εἰς τὴν φυσικήν μας ὕπαρξιν καὶ τὴν ἀξιοπρέπειαν τῆς πατρίδος μας, ἐμεῖς, τὸ γένος Ἕλληνες, ὑποχρεούμεθα νὰ καθάρωμεν τὴν ἱερὰν γῆν μας ἀπὸ τοὺς ἀσύμβατους –ισμοὺς καὶ τοὺς κακοὺς κυβερνήτας!

Ἐδιδάχθημεν ἀπὸ τὴν ἱστορίαν καὶ ἀπὸ τὴν παροῦσαν κατάστασιν, πὼς ὁ ἐχθρὸς διέλυσε, ἐκυρίευσε, ὑπέταξε Λαὸν καὶ Πνεῦμα!

Καὶ ὁ ἐχθρὸς κατακτητὴς εἶναι ἀκόμα ἐδῶ!  Ἐξουσιάζει τὴν Πατρίδα μὲ ὅπλο τὰ γνωστὰ πολιτικὰ κόμματά του!

Εἴμαστε ἱστορικὰ τὸ τελευταῖον αἷμα τοῦ Ἔθνους. Εἴμαστε ἡ τελευταία ἐλπὶς διὰ τὸν ἄνθρωπον, διὰ τὴν Ἑλλάδα!

Ἡ δύναμίς μας εἶναι ἀρκετὴ νὰ σηκώσῃ τὸ βάρος τῆς κληρονομιᾶς, νὰ ἀλλάξῃ τὴν μοίραν μας, νὰ κτίσῃ τὴν νέαν, ἐλευθέραν καὶ αὐτοδύναμον Ἑλλάδα!

Πειθόμενοι εἰς τοὺς νόμους τῆς Πατρίδος καὶ ὅπως τὸ καταστατικόν μας ὁρίζει,-οὐδεμίαν σχέσιν ἔχομεν μὲ ἀσύμβατους –ισμοὺς διεθνιστικοῦ χαρακτῆρος-, ἱδρύομεν κόμμα Ἑλληνικόν, ὑπὸ τὸν τίτλον «ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ» μὲ ὅλα τὰ πατριωτικὰ στοιχεῖα, ἳνα ἐλευθερώσωμεν τὴν χώραν!

Μὲ πολίτευμα τὴν Δημοκρατίαν, ἐλάτε νὰ πάρουμε τὴν ἐξουσίαν ἐμεῖς, νὰ πάρουμε τὴν Πατρίδα εἰς τὰ χέρια μας ἐμεῖς, ἐλάτε νὰ ἐπαναφέρωμεν τὰ ἰδεώδη καὶ τὰς μεγάλας ἀξίας εἰς τὸν φυσικόν τους χῶρον!

Ἐμπρὸς γιὰ ἕνα δικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ!!! [Πολιτικόν, Οἰκονομικόν, Κοινωνικόν, Θρησκευτικὸν]

Ἐμπρὸς νὰ ἀλλάξωμεν πρῶτα τους κακοὺς κυβερνήτας! Ἔχομεν τὴν δύναμιν, ἔχομεν τὴν γνῶσιν, μποροῦμε νὰ κυβερνήσωμεν τὴν χώραν μας!

Ἐλᾶτε ὅλοι μαζί. Μᾶς ἀνήκει αὐτὴ ἡ Γῆ, εἶναι ἡ κληρονομιά μας, εἶναι τὸ μέλλον μας, εἶναι ἡ ἐλπίς μας, εἶναι ἡ Πατρίς μας!!

Ὀψόμεθα ἐς Πλαταιάς….

Έλληνες πατριώτες !

image_pdfimage_print

Ἐὰν αἰσθάνεσθε ἀκόμα ὀπαδοὶ –ισμογενῶν συστημάτων καὶ κομμάτων, ζυγὸν δουλείας θὰ ἔχετε!

Ἐμεῖς ἐπιλέξαμε τὰ χαρακτηριστικὰ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα μᾶς δίνουν τὴν δύναμη νὰ ἐλευθερώσουμε τὴν Πατρίδα!

Ἱδρύουμε κόμμα δικό μας. Τὸ οἰκοδομοῦμε ἐμεῖς, μὲ δικά μας ὑλικά, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Πατρίδος.

Ἐλᾶτε καὶ ἐσεῖς, ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὰ ἀσύμβατα, ἐλᾶτε στὰ συμβατά τοῦ τόπου μας. Ἐλᾶτε νὰ συναντηθοῦμε μὲ τὶς μεγάλες ἰδέες καὶ τὶς ἀξίες.

Τὸ ἐν ἱδρύσει Ἑλληνικό, Δημοκρατικὸ Πολιτικὸ κόμμα μας, «Ὑπὲρ Ἑλλήνων» ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ Πατριῶτες γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ.

Ἡ Δημοκρατία εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει ἀκόμα ὁ κατακτητής. Ἴσως νὰ τὸ χάσουμε καὶ αὐτό, τότε ποιὰ ἡ μοίρα μας;

Ὅλοι ξέρετε ὅτι τὸ σύστημα στηρίζεται στὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες. Ἔχει τὴν γνώση καὶ τὴν πείρα χιλιάδων ἐτῶν. Ξέρει τί κάνει!

Ἐμφανίζεται ἀήττητο καὶ δόλιο! Κρύπτει ἐπιμελῶς τὶς ἀδυναμίες καὶ προβάλλει τὶς ἀνομίες του! Ἐπιβάλλει τὸν φόβο!  Διασφαλίζει τὴν ὑποταγή σας καὶ ἀποφασίζει διὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον σας!

Φύγετε ἀπὸ τὰ καθιερωμένα (κατεστημένα), τὰ ἕτοιμα. Πάρετε ἐσεῖς τὶς ἀποφάσεις μόνοι σας καὶ ἐλεύθεροι!

Τότε θὰ ἐλευθερώσουμε τοὺς ἑαυτούς, τοὺς ἀπογόνους, τὴν Πατρίδα!

Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας.

ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ
www.yperellinon.gr
yper@yperellinon.gr

θέσεις

image_pdfimage_print

Έπιγραμματικά

Η ΕΛΛΑΣ ΔΙ’  ΗΜΑΣ

Ἡ Ἑλλὰς δὲν δανείζεται!

Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἐκδίδει ὁμόλογα!

Ἡ Ἑλλὰς δὲν ὑπογράφει γραμμάτια!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει δικό της ἐθνικὸ νόμισμα!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει μία τράπεζα Ἑλληνική!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἱστορία!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει λόγο!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τέχνη!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τοὺς δικούς της θεούς!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τοὺς δικούς της ἀνθρώπους!

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Ἡ αὐτάρκεια στὴν Ἄμυνα, στὴν Παιδεία, στὴν ἐνέργεια, στὰ τρόφιμα-ποτά, τὸ Δημογραφικό καὶ ὁ Πολιτισμὸς εἶναι πρώτη ἐθνικὴ ὑπόθεση.

Ἡ Σύνταξη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν εἶναι ἀγαθὸ διασφαλισμένο ἀπὸ τὴν Πολιτεία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…