Τετάρτη, 20 Ιαν. 2021

Όσοι  τό  χάλκεον  χέρι  βαρύ  τού  φόβου  αίσθάνονται ,  ζυγόν  δουλείας  άς  έχωσι. Θέλει  άρετήν  καί  τόλμην  ή  έλευθερία .!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Διακήρυξις

image_pdfimage_print

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Μέ τό δικαίωμα είς τήν φυσικήν μας ύπαρξιν καί τήν άξιοπρέπειαν τής πατρίδος μας, έμείς τό γένος Έλληνες, ύποχρεούμεθα νά καθάρωμεν τήν ίεράν γήν μας, άπό τούς άσύμβατους –ισμους καί τούς κακούς κυβερνήτας!

Έδιδάχθημεν άπό τήν ίστορίαν καί άπό τήν παρούσαν κατάστασιν , πώς ό έχθρός διέλυσε, έκυρίευσε, ύπέταξε Λαόν καί Πνεύμα!

Καί ό έχθρός κατακτητής είναι άκόμα έδώ! Έξουσιάζει τήν Πατρίδα μέ όπλο τά γνωστά πολιτικά κόμματά του!

Είμαστε ίστορικά τό τελευταίον αίμα τού Έθνους. Είμαστε ή τελευταία έλπίς διά τόν άνθρωπον, διά τήν Έλλάδα !

Ή δύναμίς μας είναι άρκετή νά σηκώση τό βάρος τής κληρονομιάς, νά άλλάξη τήν μοίραν μας, νά κτίση τήν νέαν, έλευθέραν καί αύτοδύναμον Έλλάδα!

Πειθόμενοι είς τούς νόμους τής Πατρίδος καί όπως τό καταστατικόν μας όρίζει , — ούδεμίαν σχέσιν έχομεν μέ άσύμβατους–ισμους διεθνιστικού χαρακτήρα –, ίδρύομεν κόμμα Έλληνικόν , ύπό τόν τίτλον «ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ» μέ όλα τά πατριωτικά στοιχεία ίνα έλευθερώσωμεν τήν χώραν!

Μέ πολίτευμα τήν Δημοκρατίαν, έλάτε νά πάρωμεν τήν έξουσίαν έμείς, νά πάρωμεν τήν Πατρίδα είς τά χέρια μας έμείς, έλάτε νά έπαναφέρωμεν τά ίδεώδη καί τάς μεγάλας άξίας είς τόν φυσικόν τους χώρον !

Έμπρός γιά ένα δικό μας σύστημα. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν ! ! [ Πολιτικόν, Οίκονομικόν, Κοινωνικόν, Θρησκευτικόν ] .

Έμπρός νά άλλάξωμεν πρώτα τούς κακούς κυβερνήτας! Έχομεν τήν δύναμιν , έχομεν τήν γνώσιν, μπορούμε νά κυβερνήσωμεν τήν χώραν μας!

Έλάτε όλοι μαζί . Μάς άνήκει αύτή ή Γή, είναι ή κληρονομία μας, είναι τό μέλλον μας, είναι ή έλπίς μας, είναι ή Πατρίς μας!!

ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΣ ΠΛΑΤΑΙΑΣ ! ! !

Έλληνες πατριώτες !

image_pdfimage_print

Ἐὰν αἰσθάνεσθε ἀκόμα ὀπαδοὶ –ισμογενῶν συστημάτων καὶ κομμάτων, ζυγὸν δουλείας θὰ ἔχετε!

Ἐμεῖς ἐπιλέξαμε τὰ χαρακτηριστικὰ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα μᾶς δίνουν τὴν δύναμη νὰ ἐλευθερώσουμε τὴν Πατρίδα!

Ἱδρύουμε κόμμα δικό μας. Τὸ οἰκοδομοῦμε ἐμεῖς, μὲ δικά μας ὑλικά, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Πατρίδος.

Ἐλᾶτε καὶ ἐσεῖς, ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὰ ἀσύμβατα, ἐλᾶτε στὰ συμβατά τοῦ τόπου μας. Ἐλᾶτε νὰ συναντηθοῦμε μὲ τὶς μεγάλες ἰδέες καὶ τὶς ἀξίες.

Τὸ ἐν ἱδρύσει Ἑλληνικό, Δημοκρατικὸ Πολιτικὸ κόμμα μας, «Ὑπὲρ Ἑλλήνων» ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ Πατριῶτες γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ.

Ἡ Δημοκρατία εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει ἀκόμα ὁ κατακτητής. Ἴσως νὰ τὸ χάσουμε καὶ αὐτό, τότε ποιὰ ἡ μοίρα μας;

Ὅλοι ξέρετε ὅτι τὸ σύστημα στηρίζεται στὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες. Ἔχει τὴν γνώση καὶ τὴν πείρα χιλιάδων ἐτῶν. Ξέρει τί κάνει!

Ἐμφανίζεται ἀήττητο καὶ δόλιο! Κρύπτει ἐπιμελῶς τὶς ἀδυναμίες καὶ προβάλλει τὶς ἀνομίες του! Ἐπιβάλλει τὸν φόβο!  Διασφαλίζει τὴν ὑποταγή σας καὶ ἀποφασίζει διὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον σας!

Φύγετε ἀπὸ τὰ καθιερωμένα (κατεστημένα), τὰ ἕτοιμα. Πάρετε ἐσεῖς τὶς ἀποφάσεις μόνοι σας καὶ ἐλεύθεροι!

Τότε θὰ ἐλευθερώσουμε τοὺς ἑαυτούς, τοὺς ἀπογόνους, τὴν Πατρίδα!

Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας.

ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ
www.yperellinon.gr
yper@yperellinon.gr

θέσεις

image_pdfimage_print

Έπιγραμματικά

Η ΕΛΛΑΣ ΔΙ’  ΗΜΑΣ

Ἡ Ἑλλὰς δὲν δανείζεται!

Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἐκδίδει ὁμόλογα!

Ἡ Ἑλλὰς δὲν ὑπογράφει γραμμάτια!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει δικό της ἐθνικὸ νόμισμα!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει μία τράπεζα Ἑλληνική!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἱστορία!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει λόγο!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τέχνη!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τοὺς δικούς της θεούς!

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τοὺς δικούς της ἀνθρώπους!

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Ἡ αὐτάρκεια στὴν Ἄμυνα, στὴν Παιδεία, στὴν ἐνέργεια, στὰ τρόφιμα-ποτά, τὸ Δημογραφικό καὶ ὁ Πολιτισμὸς εἶναι πρώτη ἐθνικὴ ὑπόθεση.

Ἡ Σύνταξη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν εἶναι ἀγαθὸ διασφαλισμένο ἀπὸ τὴν Πολιτεία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…