Παρασκευή, 6 Δεκ. 2019

Όσοι  τό  χάλκεον  χέρι  βαρύ  τού  φόβου  αίσθάνονται ,  ζυγόν  δουλείας  άς  έχωσι. Θέλει  άρετήν  καί  τόλμην  ή  έλευθερία .!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Διακήρυξις

image_pdfimage_print

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Μέ τό δικαίωμα είς τήν φυσικήν μας ύπαρξιν καί τήν άξιοπρέπειαν τής πατρίδος μας, έμείς τό γένος Έλληνες πολίτες, ύποχρεούμεθα νά καθάρωμεν τήν ίεράν γήν μας, άπό τούς άσύμβατους –ισμους καί τούς κακούς κυβερνήτας!

Έδιδαχθήκαμεν άπό τήν ίστορίαν καί άπό τήν παρούσαν κατάστασιν , πώς ό έχθρός διέλυσε, έκυρίευσε, ύπέταξε Λαόν καί Πνεύμα!

Καί ό έχθρός κατακτητής είναι άκόμα έδώ! Έξουσιάζει τήν Πατρίδα μέ όπλο τά γνωστά πολιτικά κόμματά του!

Είμαστε ίστορικά τό τελευταίον αίμα τού Έθνους. Είμαστε ή τελευταία έλπίς διά τόν άνθρωπον, διά τήν Έλλάδα !

Ή δύναμίς μας είναι άρκετή νά σηκώση τό βάρος τής κληρονομιάς, νά άλλάξη τήν μοίραν μας, νά κτίση τήν νέαν, έλευθέραν καί αύτοδύναμον Έλλάδα!

Πειθόμενοι είς τούς νόμους τής Πατρίδος καί όπως τό καταστατικόν μας όρίζει , — ούδεμίαν σχέσιν έχομεν μέ άσύμβατους–ισμους διεθνιστικού χαρακτήρα –, ίδρύομεν κόμμα Έλληνικόν , ύπό τόν τίτλον «ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ» μέ όλα τά πατριωτικά στοιχεία ίνα έλευθερώσωμεν τήν χώραν!

Μέ πολίτευμα τήν Δημοκρατίαν, έλάτε νά πάρωμεν τήν έξουσίαν έμείς, νά πάρωμεν τήν Πατρίδα είς τά χέρια μας έμείς, έλάτε νά έπαναφέρωμεν τά ίδεώδη καί τάς μεγάλας άξίας είς τόν φυσικόν τους χώρον !

Έμπρός γιά ένα δικό μας σύστημα. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν ! ! [ Πολιτικόν, Οίκονομικόν, Κοινωνικόν, Θρησκευτικόν ]

Έμπρός νά άλλάξωμεν πρώτα τούς κακούς κυβερνήτας! Έχομεν τήν δύναμιν , έχομεν τήν γνώσιν, μπορούμε νά κυβερνήσωμεν τήν χώραν μας!

Έλάτε όλοι μαζί . Μάς άνήκει αύτή ή Γή, είναι ή κληρονομία μας, είναι τό μέλλον μας, είναι ή έλπίς μας, είναι ή Πατρίς μας!!

ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΣ ΠΛΑΤΑΙΑΣ ! ! !

Έλληνες πατριώτες !

image_pdfimage_print

Έάν αίσθάνεσθε άκόμα όπαδοί –ισμοιγενών συστημάτων καί κομμάτων, ζυγόν δουλείας θά έχετε !

Έμείς έπιλέξαμε τά χαρακτηριστικά έκείνα , τά όποία μάς δίνουν τήν δύναμη νά έλευθερώσουμε τήν Πατρίδα !

Ίδρύουμε κόμμα δικό μας . Τό οίκοδομούμε έμείς , μέ δικά μας   ύλικά ,  πρός  τό  συμφέρον  τής Πατρίδος .

Έλάτε καί έσείς , έλευθερωθείτε άπό τά άσύμβατα , έλάτε στά συμβατά τού τόπου μας .  Έλάτε νά συναντηθούμε μέ τίς μεγάλες ίδέες καί τίς αξίες .

Τό έν ίδρύσει Έλληνικό , Δημοκρατικό , πολιτικό κόμμα μας ,‘‘Υπέρ Ελλήνων’’ έχει άνάγκη  άπό Πατριώτες  γιά νά όλοκληρωθεί .

Ή Δημοκρατία είναι ένα , άπό τά άγαθά πού μάς  έπιτρέπει  άκόμα ό κατακτητής. Ίσως νά τό χάσουμε καί αύτό . Τότε ποία ή μοίρα μας ;

Όλοι ξέρετε   ότι τό σύστημα στηρίζεται στίς άνθρώπινες άδυναμίες .  Έχει τή γνώση καί τήν πείρα χιλιάδων έτών .  Ξέρει  τί  κάνει.! 

Έμφανίζεται  άήττητο  καί  δόλιο.!  Κρύπτει  έπιμελώς  τίς   άδυναμίες   και  προβάλει  τίς  άνομίες  του.!  Έπιβάλει  τόν  φόβο.!  Διασφαλίζει   τήν  ύποταγή  σας   καί    άποφασίζει  διά  τό  παρόν  καί    τό  μέλλον  σας .!
Φύγετε άπό τά καθιερωμένα , τά έτοιμα . Πάρετε έσείς τίς άποφάσεις μόνοι σας καί έλεύθεροι !

Τότε  θά έλευθερώσουμε τούς έαυτούς , τούς άπογόνους , τήν Πατρίδα !

Έπικοινωνήστε   μαζί   μας . 

www.yperellinon.gr

yper@yperellinon.gr

θέσεις

image_pdfimage_print

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Η ΕΛΛΑΣ ΔΙ ΗΜΑΣ

Ή Έλλάς δέν δανείζεται !

Ή Έλλάς δέν έκδίδει όμόλογα !

Ή Έλλάς δέν ύπογράφει γραμμάτια !

Ή Έλλάς έχει δικό της έθνικό νόμισμα !

Ή Έλλάς έχει μία τράπεζα Έλληνική !

Ή Έλλάς έχει ίστορία !

Ή Έλλάς έχει λόγο !

Ή Έλλάς έχει τέχνη !

Ή Έλλάς έχει τούς δικούς της θεούς !

Ή Έλλάς έχει τούς δικούς της άνθρώπους !

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Ή αύτάρκεια στήν Άμυνα , στήν Παιδεία , στήν ένέργεια , στά τρόφιμα–ποτά , τό δημογραφικό καί ό Πολιτισμός , είναι πρώτη έθνική ύπόθεση .

Ή Σύνταξη τών Έλλήνων πολιτών είναι άγαθό διασφαλισμένο άπό τήν πολιτεία .

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι ……………..