ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !!

image_pdfimage_print

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !!
Λογαριασμό μέ τούς Τοκογλύφους άπό τό 1821 !
Έπανορθώσεις τών ζημιών , πού μάς προκάλεσαν άλλοεθνείς , άμεσα ή έμμεσα
πέραν τής τοκογλυφίας , από το 1821 !!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !!
Τόν έπαναπατρισμό , είς τήν Ίερήν Έλληνικήν Γήν, τών κλεμμένων Άρχαιοτήτων !
Έντοκες τίς είσπράξεις, κατά άναλογία άπό τά μουσεία των !
Κατάσχεση τών Άρχαιοτήτων άπό τους Ίδιώτες συλλέκτες –κάπηλους !

Συνεχίζεται ……………………………..!!!