Αρχική

image_pdfimage_print

Διακήρυξις
image_pdfimage_print
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Μέ τό δικαίωμα είς τήν φυσικήν μας ύπαρξιν καί τήν άξιοπρέπειαν τής πατρίδος μας, έμείς τό γένος Έλληνες πολίτες, ύποχρεούμεθα νά καθάρωμεν τήν ίεράν γήν μας, άπό τούς άσύμβατους –ισμους καί τούς κακούς κυβερνήτας!

Διδαχτήκαμε άπό τήν ίστορίαν καί άπό τήν παρούσαν κατάστασιν , πώς ό έχθρός διέλυσε, έκυρίευσε, ύπέταξε Λαόν καί Πνεύμα!

Καί ό έχθρός κατακτητής είναι άκόμα έδώ! Έξουσιάζει τήν Πατρίδα μέ όπλο τά γνωστά πολιτικά κόμματά του!

Είμαστε ίστορικά τό τελευταίον αίμα τού Έθνους. Είμαστε ή τελευταία έλπίς διά τόν άνθρωπον, διά τήν Έλλάδα !

Ή δύναμις μας είναι άρκετή νά σηκώσει τό βάρος τής κληρονομιάς, νά άλλάξει τήν μοίραν μας, νά κτίσει τήν νέαν, έλευθέραν καί αύτοδύναμον Έλλάδα!

Πειθόμενοι είς τούς νόμους τής Πατρίδος καί όπως τό καταστατικόν μας όρίζει , — ούδεμίαν σχέσιν έχομεν μέ άσύμβατους–ισμους διεθνιστικού χαρακτήρα –, ίδρύομεν κόμμα Έλληνικόν , ύπό τόν τίτλον «ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ» μέ όλα τά πατριωτικά στοιχεία ίνα έλευθερώσωμεν τήν χώραν!

Μέ πολίτευμα τήν Δημοκρατίαν, έλάτε νά πάρουμε τήν έξουσίαν έμείς, νά πάρουμε τήν Πατρίδα είς τά χέρια μας έμείς, έλάτε νά έπαναφέρωμεν τά ίδεώδη καί τάς μεγάλας άξίας είς τόν φυσικόν τους χώρον !

Έμπρός γιά ένα δικό μας σύστημα. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν ! ! [ Πολιτικόν, Οίκονομικόν, Κοινωνικόν, Θρησκευτικόν ]

Έμπρός νά άλλάξωμεν πρώτα τούς κακούς κυβερνήτας! Έχομεν τήν δύναμιν , έχομεν τήν γνώσιν, μπορούμε νά κυβερνήσωμεν τήν χώραν μας!

Έλάτε όλοι μαζί . Μάς άνήκει αύτή ή Γή, είναι ή κληρονομία μας, είναι τό μέλλον μας, είναι ή έλπίς μας, είναι ή Πατρίς μας!!

ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΣ ΠΛΑΤΑΙΑΣ ! ! !