Διακήρυξις

  image_pdfimage_print

  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ  «ΥΠΕΡ  ΕΛΛΗΝΩΝ»

  Μέ  τό  δικαίωμα  είς  τήν  φυσικήν  μας  ύπαρξιν   καί   τήν   αξιοπρέπειαν  τής  πατρίδος  μας,   εμείς   τό  γένος   Έλληνες   πολίτες,   υποχρεούμεθα  νά  καθάρωμεν   τήν  ιεράν  γήν  μας,  από  τούς  ασύμβατους  –ισμούς   καί  τούς  κακούς  κυβερνήτας !

  Διδαχτήκαμε  από  τήν  ιστορίαν  καί  από  τήν  παρούσαν  κατάστασιν ,  πώς  ο  εχθρός   διέλυσε,  εκυρίευσε, υπέταξε   λαόν   καί   πνεύμα!

  Καί  ο  εχθρός  κατακτητής   είναι   ακόμα   εδώ!  Εξουσιάζει  τήν  Πατρίδα  μέ   όπλο  τά  γνωστά  πολιτικά   κόμματά   του!

  Είμαστε   ιστορικά   τό  τελευταίον   αίμα  τού  Έθνους .   Είμαστε   η  τελευταία  ελπίς   διά  τόν  άνθρωπον,  διά τήν   Ελλάδα!

  Η  δύναμίς   μας  είναι  αρκετή  νά  σηκώσει   τό  βάρος  τής  κληρονομιάς,  νά  αλλάξει  τήν  μοίραν   μας,  νά  κτίσει   τήν  νέαν,  ελευθέραν   καί   αυτοδύναμον  Ελλάδα!

  Πειθόμενοι  είς  τούς  νόμους  τής  Πατρίδος  καί  όπως  τό  καταστατικόν   μας  ορίζει, —  ουδεμίαν  σχέσιν  έχομεν  μέ  ασύμβατους–ισμούς  διεθνιστικού  χαρακτήρα –,  ιδρύουμε  κόμμα  Ελληνικόν   υπό   τόν  τίτλον     «ΥΠΕΡ  ΕΛΛΗΝΩΝ»    μέ    όλα    τά  πατριωτικά  στοιχεία  ίνα  ελευθερώσουμε  τήν  χώραν!

  Μέ  πολίτευμα  τήν  Δημοκρατίαν, ελάτε  νά  πάρουμε  τήν  εξουσίαν   εμείς, νά  πάρουμε  τήν  Πατρίδα  είς  τά  χέρια  μας  εμείς,  ελάτε  νά  επαναφέρουμε  τά  ιδεώδη  καί  τάς  μεγάλας    αξίας  είς  τόν  φυσικόν  τους  χώρον !

  Εμπρός   γιά  ένα   δικό  μας  σύστημα.    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  ! !   [ Πολιτικόν,  Οικονομικόν,  Κοινωνικόν,  Θρησκευτικόν   ]

  Εμπρός   νά  αλλάξουμε   πρώτα  τούς  κακούς   κυβερνήτας!   Έχουμε  τήν  δύναμιν,  έχουμε  τήν  γνώσιν ,   μπορούμε   νά   κυβερνήσουμε   τήν   χώραν   μας!

  Ελάτε  όλοι  μαζί,   μάς  ανήκει  αυτή  η  γή,  είναι  η  κληρονομιά  μας,  είναι  τό  μέλλον  μας,  είναι  η  ελπίς    μας,  είναι  η  Πατρίς   μας!!

   

  ΟΨΟΜΕΘΑ  ΕΣ  ΠΛΑΤΑΙΑΣ   ! ! !