Διακήρυξις

image_pdfimage_print

τοῦ Ὲλληνικοῦ Κόμματος «Ὑπὲρ Ἑλλήνων»

Μὲ τὸ δικαίωμα εἰς τὴν φυσικήν μας ὕπαρξιν καὶ τὴν ἀξιοπρέπειαν τῆς πατρίδος μας, ἐμεῖς, τὸ γένος Ἕλληνες, ὑποχρεούμεθα νὰ καθάρωμεν τὴν ἱερὰν γῆν μας ἀπὸ τοὺς ἀσύμβατους –ισμοὺς καὶ τοὺς κακοὺς κυβερνήτας!

Ἐδιδάχθημεν ἀπὸ τὴν ἱστορίαν καὶ ἀπὸ τὴν παροῦσαν κατάστασιν, πὼς ὁ ἐχθρὸς διέλυσε, ἐκυρίευσε, ὑπέταξε Λαὸν καὶ Πνεῦμα!

Καὶ ὁ ἐχθρὸς κατακτητὴς εἶναι ἀκόμα ἐδῶ!  Ἐξουσιάζει τὴν Πατρίδα μὲ ὅπλο τὰ γνωστὰ πολιτικὰ κόμματά του!

Εἴμαστε ἱστορικὰ τὸ τελευταῖον αἷμα τοῦ Ἔθνους. Εἴμαστε ἡ τελευταία ἐλπὶς διὰ τὸν ἄνθρωπον, διὰ τὴν Ἑλλάδα!

Ἡ δύναμίς μας εἶναι ἀρκετὴ νὰ σηκώσῃ τὸ βάρος τῆς κληρονομιᾶς, νὰ ἀλλάξῃ τὴν μοίραν μας, νὰ κτίσῃ τὴν νέαν, ἐλευθέραν καὶ αὐτοδύναμον Ἑλλάδα!

Πειθόμενοι εἰς τοὺς νόμους τῆς Πατρίδος καὶ ὅπως τὸ καταστατικόν μας ὁρίζει,-οὐδεμίαν σχέσιν ἔχομεν μὲ ἀσύμβατους –ισμοὺς διεθνιστικοῦ χαρακτῆρος-, ἱδρύομεν κόμμα Ἑλληνικόν, ὑπὸ τὸν τίτλον «ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ» μὲ ὅλα τὰ πατριωτικὰ στοιχεῖα, ἳνα ἐλευθερώσωμεν τὴν χώραν!

Μὲ πολίτευμα τὴν Δημοκρατίαν, ἐλάτε νὰ πάρουμε τὴν ἐξουσίαν ἐμεῖς, νὰ πάρουμε τὴν Πατρίδα εἰς τὰ χέρια μας ἐμεῖς, ἐλάτε νὰ ἐπαναφέρωμεν τὰ ἰδεώδη καὶ τὰς μεγάλας ἀξίας εἰς τὸν φυσικόν τους χῶρον!

Ἐμπρὸς γιὰ ἕνα δικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ!!! [Πολιτικόν, Οἰκονομικόν, Κοινωνικόν, Θρησκευτικὸν]

Ἐμπρὸς νὰ ἀλλάξωμεν πρῶτα τους κακοὺς κυβερνήτας! Ἔχομεν τὴν δύναμιν, ἔχομεν τὴν γνῶσιν, μποροῦμε νὰ κυβερνήσωμεν τὴν χώραν μας!

Ἐλᾶτε ὅλοι μαζί. Μᾶς ἀνήκει αὐτὴ ἡ Γῆ, εἶναι ἡ κληρονομιά μας, εἶναι τὸ μέλλον μας, εἶναι ἡ ἐλπίς μας, εἶναι ἡ Πατρίς μας!!

Ὀψόμεθα ἐς Πλαταιάς….