Διακήρυξις

image_pdfimage_print

ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ  «ΥΠΕΡ  ΕΛΛΗΝΩΝ»

Με  το  δικαίωμα  εις  την  φυσικήν  μας  ύπαρξιν    και     την   αξιοπρέπειαν  της  πατρίδος  μας,   εμείς   το  γένος   Έλληνες   πολίτες,   υποχρεούμεθα  να  καθάρωμεν   την  ιεράν  γήν  μας,  από  τους  ασύμβατους  –ισμους   και  τους  κακούς  κυβερνήτας!

Διδαχτήκαμε  από  την  ιστορίαν  και  από  την  παρούσαν  κατάστασιν , πως  ο  εχθρός   διέλυσε,  εκυρίευσε, υπέταξε   Λαόν   και   Πνεύμα!

Και  ο  εχθρός  κατακτητής   είναι   ακόμα   εδώ!  Εξουσιάζει  την  Πατρίδαν  με   όπλο  τα  γνωστά  πολιτικά   κόμματα   του!

Είμαστε   ιστορικά   το  τελευταίον   αίμα  του  Έθνους.  Είμαστε   η  τελευταία  ελπίς   δια  τον  άνθρωπον,   δια την   Ελλάδα !

Η  δύναμις  μας  είναι  αρκετή  να  σηκώσει   το  βάρος  της  κληρονομιάς,  να  αλλάξει  την  μοίραν   μας,  να  κτίσει την  νέαν,  ελευθέραν   και   αυτοδύναμον  Ελλάδα!

Πειθομενοι  εις  τους  νόμους  της  Πατρίδος  και  όπως  το  καταστατικόν   μας  ορίζει , —  ουδεμίαν  σχέσιν  έχομεν  με  ασύμβατους–ισμους  διεθνιστικού  χαρακτήρα –,  ιδρύομεν  κόμμα  Ελληνικόν ,   υπό   τον  τίτλον     «ΥΠΕΡ  ΕΛΛΗΝΩΝ»    με    όλα    τα  πατριωτικά  στοιχεία  ίνα  ελευθερώσωμεν  την  χώραν!

Με  πολίτευμα  την  Δημοκρατίαν, ελάτε  να  πάρουμε  την  εξουσίαν   εμείς, να  πάρουμε  την  Πατρίδα  εις  τα  χέρια  μας  εμείς,  ελάτε  να  επαναφέρωμεν  τα  ιδεώδη  και  τας  μεγάλας    αξίας  εις  τον  φυσικόν  τους  χώρον !

Εμπρός   για  ένα   δικό  μας  σύστημα.    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  ! !   [ Πολιτικον,  Οικονομικον,  Κοινωνικον,  Θρησκευτικον ]

Εμπρός   να  αλλάξωμεν   πρώτα  τους  κακούς   κυβερνήτας!   Έχομεν  την  δύναμιν ,  έχομεν  την  γνώσιν,   μπορούμε   να   κυβερνήσωμεν   την   χώραν   μας!

Ελάτε  όλοι  μαζί .  Μας  ανήκει  αυτή  η  γή,  είναι  η  κληρονομία  μας,  είναι  το  μέλλον  μας,  είναι  η  ελπίς    μας,  είναι  η  Πατρίς   μας!!

 

ΟΨΟΜΕΘΑ  ΕΣ  ΠΛΑΤΑΙΑΣ   ! ! !