Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ! !

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΖΕΙ !!
Έπίλεκτες έπιστημονικές όμάδες άφού γράψουν τήν Έλληνική Ίστορία !
Έξετάζουν λεπτομερειακώς , όποια άλλοδαπά καί Έλληνόφωνα πρόσωπα , έπαιξαν ρόλο
στή μοίρα τής Έλλάδος !! Κ Α Ι…… Δ Ι Κ Α Ζ Ο Υ Ν ! !
Συνεχίζεται …………….. !!