Θέσεις

image_pdfimage_print

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

 Η ΕΛΛΑΣ ΔΙ ΗΜΑΣ

 Ή Έλλάς δέν δανείζεται !

Ή Έλλάς δέν έκδίδει όμόλογα !

Ή Έλλάς δέν ύπογράφει γραμμάτια !

Ή Έλλάς έχει δικό της έθνικό νόμισμα !

Ή Έλλάς έχει μία τράπεζα Έλληνική !

Ή Έλλάς έχει ίστορία !

Ή Έλλάς έχει λόγο !

Ή Έλλάς έχει τέχνη !

Ή Έλλάς έχει τούς δικούς της θεούς !

Ή Έλλάς έχει τούς δικούς της άνθρώπους !

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 Ή αύτάρκεια στήν Άμυνα , στήν Παιδεία , στήν ένέργεια , στά τρόφιμα–ποτά , τό δημογραφικό καί ό Πολιτισμός , είναι πρώτη έθνική ύπόθεση .

Ή Σύνταξη τών Έλλήνων   πολιτών είναι άγαθό διασφαλισμένο άπό τήν πολιτεία .

 Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι ……………..