Προγραμματική Διακήρυξις

Ὑφαίνομεν τὸ ἀγαθόν τῆς Πατρίδος μὲ τὸ ἀγαθόν της Ἐλευθερίας. Ὁρίζομεν τὸ Ἔθνος διὰ τῆς γλώσσης, τῆς τέχνης, τῆς ἱστορίας, τοῦ μύθου, τῶν μνημείων, τῶν νεκρῶν, τῶν εὐγενῶν αἰσθημάτων μας, τῆς συμπεριφορᾶς μας, τῶν θέσεών μας, τοῦ αἵματός μας!

Δίδομεν Ἑλληνικὴν μορφὴν ζωῆς, μὲ νόμους τῆς φύσεως, μὲ νόμους τῶν Ἑλλήνων. Δημιουργοῦμεν μία πατρίδα ἰσχυρὴ καὶ Ἑλληνική, φορέα ἐπιβιώσεως τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἔθνους. Θέτομεν τὸ κράτος-πατρίδα σὲ παράλληλη πορεία μὲ τὸ ἔθνος. Εἴμαστε ἀκόμα ζῶν γένος, μὲ γλώσσα, μὲ Γῆ, μὲ νεκρούς. Δὲν εἴμαστε ἀφηρημένη ὀντότητα, γνωρίζομεν πολὺ καλὰ τὸν κίνδυνο ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ καὶ τὸν θεωροῦμε καθορισμένη αἰτία τῆς παλιγγενεσίας μας μὲ λόγο καὶ πράξη!

Συνεχίζεται…