Προγραμματική Διακύρηξις

image_pdfimage_print

Ύφαίνομεν τό άγαθόν τής Πατρίδος μέ τό άγαθόν τής Έλευθερίας.
Όρίζομεν τό Έθνος διά τής γλώσσης, τής τέχνης, τής ίστορίας, τού μύθου, τών μνημείων, τών νεκρών, τών εύγενών αίσθημάτων μας, τής συμπεριφοράς μας, τών θέσεών μας.!
Δίδομεν Έλληνική μορφή ζωής, μέ νόμους τής φύσεως, μέ νόμους τών Έλλήνων.
Δημιουργούμε μία πατρίδα ίσχυρή καί Έλληνική, φορέα έπιβιώσεως τού λαού καί τού έθνους.
Θέτομεν το κράτος-πατρίδα σέ παράλληλη πορεία μέ τό έθνος.
Είμαστε άκόμα ζών γένος, μέ γλώσσα, μέ Γή, μέ νεκρούς. Δέν είμαστε άφηρημένη όντότητα, γνωρίζομεν πολύ καλά τόν κίνδυνο πού μάς άπειλεί καί τόν θεωρούμε καθορισμένη αίτία τής παλιγγενεσίας μας μέ λόγο καί πράξη.! Συνεχίζεται..