Διακήρυξη

image_pdfimage_print

ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ  ‘’ ΥΠΕΡ  ΕΛΛΗΝΩΝ ‘’  

Μέ  τό  δκαiωμα  στή  φυσική  μας  ύπαρξη  καί  στήν  άξιοπρέπεια  τής  πατρίδας  μας , έμείς  τό  γένος  Έλληνες, είμαστε  ύποχρεωμένοι  νά  καθαρίσουμε  τήν  ίερή  Γή  μας ,  άπό  τούς  άσύμβατους  –ισμούς   καί  τούς  κακούς  κυβερνήτες  .

Διδαχτήκαμε  άπό  τήν  ίστορία  καί  άπό  τήν  παρούσα  κατάσταση ,  πώς  ό  έχθρός  διέλυσε,   έκυρίευσε , ύπέταξε  Λαό  καί  Πνεύμα .

Καί  ό  έχθρός  καταχτητής  είναι  άκόμα  έδώ .  Έξουσιάζει  τήν  Πατρίδα  μέ  όπλο  τά  γνωστά  πολιτικά  κόμματά  του  .

Είμαστε  ίστορικά  τό  τελευταίο  αίμα  τού  Έθνους ,  είμαστε  ή  τελευταία  έλπίδα  γιά  τόν  άνθρωπο , τήν  Έλλάδα .

Ή  δύναμή  μας  είναι  άρκετή  νά  σηκώσει  τό  βάρος  τής  κληρονομιάς ,  νά  άλλάξει  τή  μοίρα  μας ,  νά  χτίσει  τή  νέα ,  έλεύθερη  καί  αύτοδύναμη  Έλλάδα .

Ύπάκουοι  στούς  νόμους  τής  Πατρίδας  καί  όπως  τό  καταστατικό  μας  όρίζει,  –ουδεμία  σχέση  έχουμε  μέ  –ισμούς  διεθνιστικού  χαρακτήρα –,  ίδρύουμε  κόμμα  Έλληνικό  μέ  τόν  τίτλο ‘’ΥΠΕΡ  ΕΛΛΗΝΩΝ ‘’,  μέ  όλα  τά  πατριωτικά  στοιχεία  νά  έλευθερώσουμε  τή  χώρα .

Μέ  πολίτευμα  τή  Δημοκρατία ,  έλάτε  νά  πάρουμε  τήν  έξουσία  έμείς  ,  νά  πάρουμε  τήν  Πατρίδα  στά  χέρια  μας  έμείς ,  έλάτε  νά  έπαναφέρουμε  τά  ίδεώδη  καί  τίς  μεγάλες  άξίες  στό  φυσικό  τους  χώρο .

Έμπρός  γιά  ένα  δικό  μας  σύστημα  .  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  !   [ Πολιτικό ,  Οίκονομικό , Κοινωνικό ,  Θρησκευτικό   ]

Έμπρός  νά  άλλάξουμε  πρώτα  τούς  κακούς  κυβερνήτες  .  Έχουμε  τή  δύναμη , έχουμε  τή  γνώση , μπορούμε  νά  κυβερνήσουμε  τή  χώρα  μας  .

Έλάτε  όλοι  μαζί .  Μάς  άνήκει  αύτή  ή  Γή , είναι  Ή  κληρονομιά  μας  ,  είναι  τό  μέλλον  μας  ,  είναι  ή  έλπίδα  μας  ,  είναι  ή  Πατρίδα  μας  .

ΟΨΟΜΕΘΑ  ΕΙΣ  ΠΛΑΤΑΙΑΣ   ! ! !