Καταστατικόν

image_pdfimage_print

Α

Έδρα – Έμβλημα – Χαιρετισμός

Έδρα

Ἕδρα μας αἱ Ἀθῆναι (Προσωρινὴ ἕδρα-Διεύθυνση Σιμόπουλον Ἠλείας ΤΚ 27069)

Ὁδὸς

Τηλ. 6977369102

www.yperellinon.gr

email : yper@yperellinon.gr

Ἔμβλημα

Τὸ Κεφαλαῖο γράμμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀλφαβήτου ΕΨΙΛΟΝ ἐντὸς κύκλου εἰς χρῶμα χρυσοῦν καὶ ὁλογράφως μὲ Κεφαλαῖα ἢ Πεζὰ γράμματα εἰς κυκλικὴν διάταξιν ἐντός τοῦ κύκλου αἱ λέξεις ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ εἰς οἱονδήποτε χρῶμα.

Χαιρετισμός

Ὁ Δωρικὸς

Β

Προοίμιον

Ὢ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε ἐλευθεροῦτε Πατρίδα.

Γ

Ταυτότης

Παῖδες Ἑλλήνων

Δ

Πολιτικαὶ – Πολιτειακαὶ θέσεις

Δημοκρατία – Δημοκρατία

Ὑπὸ τὸ Πνεῦμα

Ὑπὲρ τῆς Ἁρμονίας τῆς Φύσεως

Ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους

Ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους

Ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἤθους καὶ Ἔθους

Ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων

Ὑπὲρ τῆς Εἰρήνης

Ὑπὲρ τῆς Δημοκρατίας

Ὑπὲρ τῆς Ἁρμονικῆς Συμβιώσεως τῶν Ἀνθρώπων

Κατά

Δὲν ὑπάρχουν κατὰ

Οὐδεμία σχέσιν ἔχομεν

Μὲ –ισμοὺς διεθνιστικοῦ χαρακτῆρος ὄπως

Κομμουνισμὸν-Φασισμὸν-Ναζισμὸν- Σοσιαλισμὸν-Νεοφιλελευθερισμὸν –Νεοταξισμὸν- Ἰουδαϊσμὸν-Χριστιανισμὸν-Ἰσλαμισμὸν-Μασονισμὸν-Φριντμανισμὸν καὶ τὰ συναφῆ αὐτῶν.

Σχέσιν ἔχομεν

Μὲ ὅ,τι τὸ Ἑλληνικὸν.

Καὶ γῆν καὶ ὕδωρ δὲν δίδομεν.

Ε

Σκοπὸς

Ἡ διὰ δημοκρατικῶν διαδικασιῶν ἀνάληψις τῆς Διακυβερνήσεως τῆς Χώρας.

ΣΤ

Οἱ ἄνθρωποί μας

1) Φίλος. Οἱοσδήποτε ἐνῆλιξ Ἑλληνικῆς Ἰθαγενείας-Ὑπηκοότητος.

2) Μέλος. Οἱοσδήποτε ἐνῆλιξ Ἑλληνικοῦ Γένους τουλάχιστον ἐξ ἑνὸς γονέως ἀποδέχεται τὸ Καταστατικὸν καὶ ἔχει τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι.

3) Ἱδρυτικὸν μέλος-Μέλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Συμβουλίου

Οἱοσδήποτε ἐνῆλιξ Ἑλληνικοῦ Γένους καὶ ἐκ τῶν δύο γονέων ἔχων τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι ἀποδέχεται τὸ Καταστατικὸν, ὑποστηρίζει  καὶ προωθεῖ τὴν Ἰδέαν.

Ζ

Τοπικαὶ ὀργανώσεις [Τ.Ο.]

4) Κάθε 30 Μέλη δύνανται νὰ συστήσουν Τ.Ο. ὅπου ἐπιθυμοῦν ἐντός τοῦ Νομοῦ κατοικίας των.

5) Ἐκλέγουν διὰ ψήφου ἑπταμελῆ Γραμματείαν Δράσεως.

α) Ἕναν ἐκπρόσωπον τῆς Τ.Ο.

β) Ἕναν Γραμματέα Ὑπεύθυνον Ἀρχείου

γ) Τρεῖς Διαφωτιστὲς καὶ Δημοσίων Σχέσεων

δ) Ἕναν Ὑπεύθυνον Νεολαίας

ε) Ἕναν Ταμίαν.

6) Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Τ.Ο. εἶναι δυνάμει ὑποψήφια μέλη τοῦ Ε.Σ.

7) Τὰ μέλη τῶν Τ.Ο. δύνανται εἰς περισσοτέρας ἀπὸ μίαν θέσεις-ἰδιότητας ἐκτός τοῦ μέλους τοῦ Ε.Σ.

8) Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Τ.Ο. ἔχουν Δικαιώματα εἰσηγητοὺ εἰς τὸ Ε.Σ. καὶ ψήφου ἐπὶ θεμάτων τῶν Τ.Ο.

9) Διά τὰς Τ.Ο. Ἐξωτερικοῦ ἐφαρμόζονται ἀναλόγως τὰ Ἄρθρα 4,5,6,7 καί 8.

Η

Ἡ Νεολαία

Ἡ Νεολαία τοῦ Κόμματος εἶναι ἀπὸ γεννήσεως μὲ τὴν συγκατάθεσιν καὶ τῶν δύο γονέων, ἕως 29 ἐτῶν διὰ τοὺς ἐνήλικας.

10) Ἡ ἐνήλικη Νεολαία ψηφίζει καὶ ἐκλέγει ἀνὰ Τ.Ο. 3 ἐκπροσώπους της Α,Β καί Γ. Ψηφίζει καὶ ἐκλέγει, ὅποτε ἐπιθυμεῖ, ὑπευθύνους ἐργασίας ἐπὶ θεμάτων Νεολαίας καὶ γενικώτερα ἐντός τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος καὶ Ἰδέας.

11) Ἡ Συνέλευσις τῶν Α,Β καί Γ ὅλων τῶν Τ.Ο. Ἐσωτερικοῦ καὶ Ἐξωτερικοῦ εἶναι τὸ ἀνώτατον ὄργανον τῆς Νεολαίας. Συγκροτοῦνται εἰς σῶμα ὅταν ψηφίσουν καὶ ἐκλέξουν ἑπταμελῆ Γραμματείαν μὲ Δικαιώματα καὶ Ὑποχρεώσεις ὅπως ὁ Ε.Κ. ὁρίζει.

12) Ἡ Γραμματεία καὶ οἱ Α τῶν Τ.Ο. τῆς Νεολαίας ἔχουν τὸ Δικαίωμα τοῦ εἰσηγεῖσθαι εἰς τὸ Ε.Σ.

Θ

Το  Ὲλληνικόν Συμβούλιον  [Ε.Σ.]

13) Τὸ Ε.Σ. εἶναι τὸ ἀνώτατον ὄργανον τοῦ Κόμματος. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 220 μέλη τὸ ἐλάχιστον καὶ 330 μέλη τὸ μέγιστον.

14) Τὸ Ε.Σ ψηφίζει, ὁρίζει, ἐκλέγει, προτείνει, ἀποφασίζει, προάγει, ὑποβιβάζει, προσθέτει, ἀφαιρεῖ, διαγράφει, παρατείνει, παράγει Πολιτικήν, χαράσσει στρατηγικὴν καὶ ὅ,τι ἄλλο ὑποχρεοῦται ἢ ἐνδείκνυται.

15) Ἐγειρόμεναι ἀμφιβολίαι ἁρμοδιοτήτων αὐτοῦ καὶ τῶν ὀργάνων του τίθενται εἰς ψηφοφορίαν.

16) Ὁρίζει, ἐκλέγει ὁμάδας καὶ πρόσωπα ἐργασίας διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ Κόμματος.

17) Ἐκλέγει ὅλα τὰ μέλη τὰ ὁποῖα λαμβάνουν κομματικὰ ἀξιώματα.

18) Ἐκλέγει Πρόεδρον ἐκπροσωποῦντα τὸ Κόμμα εἰς τὰς σχέσεις του πρὸς τὴν Πολιτείαν καὶ πρὸς τρίτους.

19) Ἐκλέγει ἑπταμελὲς Προεδρεῖον ὑπὸ τὴν Ἱεραρχίαν  Α,Β,Γ,α,β,γ,δ  ἰσοτίμου ψήφου.

20) Ἐκλέγει ἑπταμελῆ Γραμματείαν ὡς περιγράφεται εἰς τό ἀνωτέρω ἄρθρον 19.

21) Ἐκλέγει ἑπταμελῆ Πολιτικὴν Πρεσβείαν ὡς περιγράφεται εἰς τό ἀνωτέρω ἄρθρον 19.

22) Ἐκλέγει, ὁρίζει Α,Β καί Γ ταμίας. Ο Α εἶναι ὁ ταμίας καὶ πρὸς τρίτους.

23) Ἐκλέγει, ὁρίζει ὁμάδας ἐργασίας καὶ πρόσωπα ἀπὸ μέλη του καὶ μὴ διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ Κόμματος.

24) Τὰ πρόσωπα τῶν ἄρθρων 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 καί 23 ἔχουν ἐπίσης Δικαιώματα καὶ Ὑποχρέωσεις ἀπορρεούσας ἀπὸ τὰς ἀνάγκας καὶ τὴν λογικὴν διὰ τὸ βέλτιστον.

Ι

Ἡ Ψῆφος εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Συμβούλιον

25) Ὁλαι αἱ ψηφοφορίαι εἶναι ὀνομαστικαί, πλειοψηφικοῦ χαρακτῆρος.

26) Ἐπὶ ἰσοψηφίας τὸ Π.Σ. ψηφίζει 2 φοράς. Ἐπὶ δευτέρας ἰσοψηφίας τὸ Προεδρεῖον ἀναβάλλει τὸ θέμα διὰ τὴν ἑπομένην συνεδρίασιν ἢ ἀποφασίζει ὁ Πρόεδρος.

27) Εἰς ὄλας τὰς ψηφοφορίας ὁ ψηφίζων γράφει τὸ ὄνομά του ἐπὶ τοῦ ψηφοδελτίου.  Ἡ ψῆφος του κρατεῖται μυστικὴ ἕως ἀνακοινώσεως τῶν ἀποτελεσμάτων.

28) Διά ταχύτερα ἀποτελέσματα τὸ Ε.Σ. ψηφίζει διὰ ἀνατάσεως τῆς χειρὸς ἢ διὰ προφορικῆς ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας, ἐὰν λόγοι συντρέχουν.

29) Μέλη τοῦ Ε.Σ. τὰ ὁποία δὲν εἶναι παρόντα, ἀλλὰ ἐπιθυμοῦν νὰ ψηφίσουν, δύνανται διὰ ἐπιστολικῆς ἠλεκτρονικῆς ὀνομαστικῆς τηλεψηφοφορίας.

30) Ἐὰν λόγοι ὑπάρχουν, τὸ Προεδρεῖον κρίνει καὶ διεξάγει τηλεσυνεδριάσεις καὶ ὀνομαστικάς τηλεψηφοφορίας.

ΙΑ

Δεοντολογία

Ὡς παῖδες Ἑλλήνων ἐμφορούμενοι μὲ τὰς ἀρετάς τῆς Σοφίας, τῆς Ἀνδρείας, τῆς Σωφροσύνης καὶ τῆς Δικαιοσύνης

Ὅρκον δίδομεν

Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα τὰ ἱερά, οὐδ’ ἐγκαταλείψω τὸν παραστάτην, ὃτῳ ἂν στοιχήσω· ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν. Καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάσσω παραδώσω, πλείω δὲ καὶ ἀρείω ὅσης ἂν παραδέξωμαι. Καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ κραινόντων ἐμφρόνως καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἰδρυμένοις πείσομαι καὶ οὕστινας ἂν ἄλλους τὸ πλῆθος ἰδρύσηται ὁμοφρόνως·καὶ ἂν τὶς ἀναιρῇ τοὺς θεσμοὺς ἢ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω, ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν. Καὶ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω.

Ἵστορες τούτων Θεοί  

Ἄγλαυρος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.

ΙΒ

Λειτουργία τοῦ Ἑλληνικοῦ Συμβουλίου

31) Τὸ Ε.Σ. συνεδριάζει ἀνὰ δίμηνον καὶ ἀνὰ δεκαπενθήμερον τὰ ἄλλα ὄργανα τῶν ἄρθρων 19,20 καί 21. Ἐάν λόγοι τὸ ἐπιβάλλουν, τὸ Προεδρεῖον κρίνει καὶ συγκαλεῖ ἐκτάκτους συνεδριάσεις.

32) Τὸ Προεδρεῖον, ἡ Γραμματεία καὶ ἡ Πολιτικὴ Πρεσβεία εἶναι τὸ Πολιτικὸν Συμβούλιον τοῦ Κόμματος μὲ προεδρεύοντα τὸν ἑκάστοτε Α τοῦ ἄρθρου 19. Ἀποντος τοῦ Α προεδρεύει ὁ Β καὶ τοῦ Β ὁ Γ.

33) Θεωρεῖται ὅτι ὑπάρχει ἀπαρτία παρόντων τοῦ ½ τῶν μελῶν τοῦ Ε.Σ.

34) Παρόντα θεωροῦνται καὶ τὰ τηλεσυμμετέχοντα μέλη μὲ ὅλα τὰ Δικαιώματά των ἐκτὸς αὐτοῦ τοῦ προεδρεύοντος.

35) Ὁ Πρόεδρος εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ Καταστατικοῦ καὶ τοῦ Ε.Κ. Ἐνημερώνεται διὰ τὴν πορείαν τοῦ Κόμματος, ψηφίζει ὅποτε αὐτὸς κρίνει, ἐκτελεῖ ἀποφάσεις τοῦ Ε.Σ. Τὸ Ε.Σ. ψηφίζει καὶ δίδει ὑπερεξουσίες στὸν Πρόεδρον, ἐὰν λόγοι προκύψουν.

36) Ὄργανα, ὁμάδες, πρόσωπα, συνεργάτες τοῦ Ε.Σ. τῶν Τ.Ο. τῆς Νεολαίας εἶναι θητείας ἑνὸς ἔτους ἐκτός τῆς τοῦ Προέδρου τῶν 2 ἐτῶν (24 μηνῶν).

37) Ἕκαστον ὄργανον τῶν Ἄρθρων 19, 20 καὶ 21 συνεδριάζει καὶ ἀποφαίνεται ἐπὶ σχετικῶν θεμάτων. Μὲ 4 παρόντας θεωρεῖται ἀπαρτία. Ἐπὶ ἰσοψηφίας οἱ παρόντες Α ψηφίζουν 2 φοράς. Ἀπόντων τῶν Α οἱ Β καὶ τῶν Β οἱ Γ. Παρόντα θεωροῦνται καὶ τὰ τηλεσυμμετέχοντα μέλη (Ἄρθρον 34).

38) Ἕκαστον ὄργανον τῶν Ἄρθρων 19,20 καὶ 21 δύναται νὰ ἀλλάξῃ τὴν ἱεραρχίαν καὶ τὸν χρόνον θητείας τῶν μελῶν του, συμφωνοῦντος τοῦ ἑκάστοτε Α.

39) Ὡς Π.Σ. συνεδριάζουν καὶ οἱ 21 μαζὶ τουλάχιστον δύο φοράς τὸν μῆνα. Μὲ 12 παρόντες θεωρεῖται ἀπαρτία. Ἐπὶ ἰσοψηφίας οἱ παρόντες Α ψηφίζουν 2 φοράς. Ἀπόντων τῶν Α οἱ Β καὶ τῶν Β οἱ Γ. Παρόντα θεωροῦνται καὶ τὰ τηλεσυμμετέχοντα μέλη (Ἄρθρον 34).

40) Εἰσηγητὴς. Κάθε μέλος τοῦ Ε.Σ. ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ εἰσηγῆται γραπτῶς εἰς τὸ Προεδρεῖον ὅποιον θέμα αὐτὸς νομίζει. Πρωτοκολλεῖται καὶ τὸ Προεδρεῖον ἐνημερώνει ἐπὶ τοῦ θέματος ὅλα τὰ μέλη τοῦ Ε.Σ.

41) Προφορικαὶ εἰσηγήσεις μόνον εἰς τὰς Συνεδριάσεις τοῦ Ε.Σ. ὑπὸ τὴν διακριτικὴν εὐχέρειαν τοῦ Προεδρείου.

42) Τὸ Προεδρεῖον κρίνει ἐὰν τὸ ἑκάστοτε εἰσηγηθὲν θέμα τίθεται εἰς ψηφοφορίαν ἢ ὄχι.

43) Τὸ Προεδρεῖον θέτει ὑποχρεωτικῶς εἰς ψηφοφορίαν τὸ εἰσηγηθὲν θέμα, ἐὰν οἱ εἰσηγηθέντες εἶναι τουλάχιστον τὰ 2/10 τῶν μελῶν τοῦ Ε.Σ.

44) Ἐνστάσεις. Κάθε μέλος τοῦ Ε.Σ. ἔχει τὸ δικαίωμα τοῦ Ὑπὲρ καὶ Κατὰ τῶν ὃποιων ἀποφάσεων. Ἐνημερώνει γραπτῶς τὸ Προεδρεῖον  λακωνικῶς διά τοὺς λόγους ἐνστάσεώς του.

45) Τὸ Π.Σ. κρίνει τὴν τύχην τῶν ἐνστάσεων.

46) Τὸ Π.Σ. ὁριοθετεῖ τὰς μεταξὺ τῶν ὀργάνων του ὑποχρεώσεις.

47) Τὸ Π.Σ. μελετᾶ ὅλα τὰ δεδομένα καὶ παράγει Πολιτικήν, χαράσσει Στρατηγικήν.

48) Τὸ Π.Σ. ὑποχρεοῦται μετὰ ἀπὸ κάθε συνεδρίασίν του νὰ κοινοποιεῖ εἰς τὸ Ε.Σ. τὰς ἀποφάσεις του.

49) Ὃλαι αἱ κοινοποιήσεις τοῦ Π.Σ. φέρουν ὑποχρεωτικῶς τὴν Σφραγίδα τῆς Γραμματείας.

50) Ἡ ἔκφρασις τῆς Πολιτικῆς τοῦ Κόμματος εἶναι ὑποχρέωσις τῆς Πολιτικῆς πρεσβείας. Ὁ ἑκάστοτε Α τοῦ Ἄρθρου 21 εἶναι ὁ ἐπίσημος Ἐκπρόσωπος.

51) Τὸ Π.Σ. ὑποχρεοῦται νὰ διαθέτει εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ Κόμματος 2 ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ ἐπὶ ἡμερησίας βάσεως, ὡς Ὑπευθύνους διὰ τὴν ὁμαλὴν λειτουργίαν του.

ΙΓ

Τὸ Ἀσυμβίβαστον

52) Μέλη τοῦ Ε.Σ. τὰ ὁποία θέτουν εἰς κίνδυνον ἢ προκαλοῦν ζημίαν εἰς τὴν Πατρίδα, εἰς τὸ Κόμμα, εἰς τὴν Κοινωνίαν τίθενται ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Ε.Σ. μὲ εἰσήγησιν τουλάχιστον τῶν 2/10 τῶν μελῶν του.

53) Μέλη τὰ ὁποία ἀπέκρυψαν στοιχεῖα διὰ νὰ ἐναρμονίζωνται μὲ τὸ παρὸν Καταστατικὸν καὶ τὸν Ἐσωτερικὸν Κανονισμὸν διαγράφονται αὐτομάτως.

54) Μέλη τοῦ Ε.Σ. τὰ ὁποία ψηφίζουν Λευκόν, Ἄκυρον ἢ ἀπέχουν τῆς ψηφοφορίας κατ’ ἐπανάληψιν ἐγείρουν θέμα διαγραφῆς (Ἄρθρον 52).

55)  Ἄλλαι περιπτώσεις ἀσυμβιβάστου τίθενται εἰς τὴν κρίσιν τοῦ Ε.Σ. διά τὰ μέλη του (Ἄρθρον 52) καὶ εἰς τὴν κρίσιν τοῦ Π.Σ. διά ὅλα τὰ ἄλλα μέλη.

56) Μέλη τὰ ὁποία δὲν δύνανται νὰ ἐναρμονιστοῦν μὲ τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ Ε.Σ. καὶ προκαλοῦν ζημίαν εἰς τὸ Κόμμα ἐνδείκνυται νὰ παραιτηθοῦν οἰκειοθελῶς ἐκ τῆς θέσεώς των, διαφορετικὰ κρίνονται ἀναλόγως (Ἄρθρον 52).

57) Ἡ ἰδιότης τοῦ μέλους τοῦ Ε.Σ. διαρκεῖ 10 ἔτη ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

58) Τὸ 10ον ἔτος τὸ Ε.Σ. παρατείνει διὰ τῆς ψήφου του τὴν ἰδιότητα εἰς 100 μέλη του διὰ 2 ἔτη. Δέχεται αἰτήσεις διὰ τὰ νέα του μέλη (Ἄρθρον 13).

59) Τὸ 12ον ἔτος λήγει ἡ θητεία τῶν 100 καὶ τὸ Ε.Σ. δέχεται αἰτήσεις (Ἄρθρον 13).

60) Πρώην μέλη τοῦ Ε.Σ. ἔχουν πάντοτε δικαίωμα νέας αἰτήσεως.

61) Πρώην μέλη καὶ ἐν ἐνεργείᾳ μέλη τοῦ Ε.Σ. δὲν δύνανται νὰ εἶναι μέλη Τ.Ο.

ΙΔ

Ἐκλογαὶ

Εἰς ὄλας τὰ Ἐκλογάς τὰ μέλη τοῦ Κόμματος ἔχουν τὸ δικαίωμα τοῦ ὑποψηφίου. Τὸ Ε.Σ. λαμβάνον ὑπ’ ὄψιν του τὰ εἰσηγηθέντα τῶν Τ.Ο. ἀποφασίζει διὰ τὰ ὑποψήφια πρόσωπα. Διὰ τὴν θέσιν τοῦ μέλλοντος Πρωθυπουργοῦ τὸ Ε.Σ. ἐκλέγει 3 μέλη του ἢ μὴ ὑπὸ τὴν ἱεραρχίαν Α, Β καί Γ. Ο Α εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ συνδυασμοῦ τοῦ Κόμματος διὰ τὰς συγκεκριμένας Ἐκλογάς καὶ διὰ ὁποίας ἄλλας διεξαχθοῦν ἐντὸς δεκαοκταμήνου. Οἱ Β καὶ Γ εἶναι ἀντικαταστᾶται τοῦ Α, ἐὰν λόγοι προκύψουν. Διὰ τὸν σχηματισμὸν Κυβερνήσεως τὰ προτεινόμενα πρόσωπα διὰ ἀξιώματα εἶναι εἰς τὴν διακριτικὴν εὐχέρειαν τοῦ Ε.Σ. (Ἄρθρα 3,14,40).

ΙΕ

Οἱ Τριάκοντα

Τὴν ἵδρυσιν καὶ ὁλοκλήρωσιν τοῦ Κόμματος ἀναλαμβάνουν τὰ πρῶτα 30 ἐνεργὰ ἰδρυτικὰ μέλη. Ψηφίζουν ἢ ὁρίζουν Πρόεδρον καὶ 20μελῆ Γραμματείαν μὲ ὃλας τὰς ὑποχρεώσεις καὶ δικαιώματα. Ὑπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ συντάσσουν τὸν Ε.Κ., ἐπιλέγουν τὰ κατάλληλα πρόσωπα διὰ τὴν σύστασιν τοῦ Ε.Σ., συγκαλοῦν συνεδριάσεις, θέτουν εἰς λειτουργίαν τὸ Καταστατικὸν καὶ διαλύονται ὅταν ὁλοκληρωθεῖ τὸ Κόμμα εἰς σῶμα όπως τὸ παρὸν Καταστατικὸν ὁρίζει.  Ὁ Πρόεδρος παραμένει Πρόεδρος διὰ 6 μήνας ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ὁλοκληρώσεως τοῦ Κόμματος εἰς σῶμα, μὲ ὑποχρεώσεις καὶ δικαιώματα, ὅπως ὁρίζουν τὰ Ἄρθρα 18, 26 καὶ 35.

ΙΣΤ

Τὸ Ἀρχεῖον

Τὸ Ε.Σ. ψηφίζει 3 μέλη του ὡς φύλακας τοῦ Ἀρχείου. Λαμβάνουν ἀπὸ ἕν ἀντίγραφον ἕκαστος πρὸς φύλαξιν διὰ ἱστορικοὺς λόγους. Ἀρχεῖον πρὸς φύλαξιν εἶναι τὰ ψηφίσματα τοῦ Ε.Σ., αἱ ἀποφάσεις τοῦ Π.Σ. καὶ ὅ,τι ἄλλο τὸ Π.Σ. κρίνει. Ἡ Γραμματεία ὑποχρεοῦται κάθε μῆνα εἰς ἔκδοσιν ἀντιγράφων τοῦ Ἀρχείου, ἐντύπων καὶ ἠλεκτρονικῶν.

ΙΗ

Ὁ ἐσωτερικὸς κανονισμὸς  [Ε.Κ.]

Ο Ε.Κ. εἶναι ὑποχρέωσις τῶν τριάκοντα. Βελτιώνεται καὶ ψηφίζεται ὑπὸ τοῦ Ε.Σ.

ΙΘ

Τὸ Καταστατικὸν

Τὸ παρὸν Καταστατικὸν ἀφιεροῦται εἰς τοὺς μεγάλους νεκρούς τῆς Ἱστορίας μας. Συνετάγη  βάσει τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς Ἰδέας διὰ μίαν Πατρίδα Ἐλευθέραν καὶ Ἑλληνικήν. Ἐλευθέρα ἀπὸ ἐχθρούς, ἐλευθέρα ἀπὸ ἑαυτούς. Μίαν Πατρίδα ἐμφορουμένην ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Πνεῦμα, Διοικουμένην ἀπὸ Ἕλληνας. Ἐπιδέχεται βελτιώσεων, ἀλλαγῶν, προσθηκῶν, μὲ εἰσήγησιν τοῦ 50% τῶν μελῶν τοῦ Ε.Σ. (Ἄρθρον 14) καὶ ψηφισθεισῶν ἐκ τοῦ 67%. Πλὴν ἁπάντων τῶν γραφθέντων καὶ ἐννοουμένων ἐν τῷ Καταστατικῷ τούτῳ, τὰ λοιπὰ λειτουργοῦν ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ Συντάγματος καὶ τῶν θεσμῶν τῆς Κοινοβουλευτικῆς Δημοκρατίας.

Κείμενα
Γεώργιος Τσάμης