Καταστατικό

image_pdfimage_print

Α

ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Έδρα μας ή Αθήνα ( Προσωρινή Έδρα–διεύθυνση Σιμόπουλον Ήλείας τκ 27069 )

Οδός

Τηλ 6977369102

www.yperellinon.gr

Email: yper@yperellinon.gr

ΕΜΒΛΗΜΑ

Τό κεφαλαίο γράμμα τής Έλληνικής άλφαβήτου  Έψιλον  έντός κύκλου   καί   όλογράφως μέ κεφαλαία ή πεζά,   σέ κυκλική διάταξη έντός τού  κύκλου , οί λέξεις ’Ύπέρ Έλλήνων ‘’ . Τό έψιλον καί ό κύκλος σέ χρώμα χρυσό καί οί λέξεις σέ όποιοδήποτε χρώμα .

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ο ΔΩΡΙΚΟΣ

 

Β

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Ώ παίδες Έλλήνων ίτε έλευθερούτε Πατρίδα

 

Γ

ΤΑΥΤΟΤΗΣ

Παίδες Έλλήνων

 

Δ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ   ΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

Ύπέρ   τής άρμονίας τής φύσεως

Ύπέρ τού Έλληνικού Έθνους

Ύπέρ τού Έλληνικού Κράτους

Ύπέρ τού Έλληνικού ήθους καί έθους

Ύπέρ τών Έλλήνων

Ύπέρ τής Είρήνης

Ύπέρ τής Δημοκρατίας

Ύπέρ τής άρμονικής συμβίωσης τών άνθρώπων

ΚΑΤΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΜΕΝ ΜΕ –ΙΣΜΟΥΣ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΠΩΣ

Κομμουνισμό, Φασισμό , Ναζισμό , Σοσιαλισμό , Νεοφιλελευθερισμό , Νεοταξισμό , Ίουδαϊσμό , Χριστιανισμό , Ίσλαμισμό , Μασονισμό , Φριντμανισμό   καί τά συναφή αύτών .

ΣΧΕΣΗ   ΕΧΟΜΕΝ  ΜΕ  Ο ΤΙ  ΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΑΙ

ΓΗΝ  ΚΑΙ  ΥΔΩΡ  ΔΕΝ  ΔΙΔΟΜΕΝ

 

Ε

ΣΚΟΠΟΣ

Ή διά δημοκρατικών   διαδικασιών άνάληψη τής διακυβέρνησης τής χώρας

 

ΣΤ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

1] ΦΙΛΟΣ . Όποιοσδήποτε ένήλικας Έλληνικής   ίθαγένειας- ύπηκοότητας

2] ΜΕΛΟΣ . Όποιοσδήποτε ένήλικας Έλληνικού γένους τουλάχιστον άπό τόν ένα γονέα , νά άποδέχεται τό καταστατικό   καί νά έχει τό δικαίωμα τού έκλέγειν καί έκλέγεσθαι

3] ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ—ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όποιοσδήποτε ένήλικας , Έλληνικού γένους καί άπό τούς δύο γονείς , νά έχει τό δικαίωμα τού έκλέγειν καί έκλέγεσθαι , νά άποδέχεται τό καταστατικό , νά ύποστηρίζει καί νά προωθεί τήν ίδέα

 

 

 

Ζ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ [ Τ.Ο.]

4] Κάθε 30 μέλη δύνανται νά συστήσουν Τ.Ο. όπου έπιθυμούν έντός τού Νομού τής κατοικίας των.

5] Μία φορά άνά έτος έκλέγουν διά ψήφου έπταμελή γραμματεία δράσης.

α] Ένα έκπρόσωπο τής Τ.Ο..

β] Ένα γραμματέα ύπεύθυνο άρχείου.

γ] Τρείς διαφωτιστές καί δημοσίων σχέσεων.

δ] Ένα ύπεύθυνο νεολαίας .

ε] Ένα ταμία.

6] Οί έκπρόσωποι τών Τ.Ο. είναι δυνάμει ύποψήφια μέλη τού Ε.Σ..

7] Τά μέλη τών Τ.Ο. δύνανται νά κατέχουν περισσότερες άπό μία θέσεις—ίδιότητες , έκτός τού μέλους τού Ε.Σ..

8] Οί έκπρόσωποι τών Τ.Ο. έχουν δικαιώματα είσηγητού στό Ε.Σ. καί ψήφου έπί  σχετικών   θεμάτων.

9] Γιά  τίς  Τ.Ο. Έξωτερικού  έφαρμόζονται  άναλόγως  τά  άρθρα  4 , 5 , 6 , 7 , 8 .

 

Η

Η ΝΕΟΛΑΙΑ

Ή νεολαία είναι άπό γεννήσεως μέ τή συγκατάθεση καί τών δύο γονέων , έως 29 έτών γιά τούς ένήλικες.

10] Ή ένήλικη νεολαία ψηφίζει καί έκλέγει άνά Τ.Ο.  3 έκπροσώπους της Α , Β , Γ.

Ψηφίζει καί έκλέγει όποτε έπιθυμεί , ύπεύθυνους έργασίας γιά θέματα νεολαίας  καί γενικότερα έντός τού  Έλληνικού  πνεύματος καί τής ίδέας .

11] Ή  συνέλευση   τών  Α, Β , Γ. όλων τών Τ.Ο. Έσωτερικού   καί Έξωτερικού , είναι τό άνώτατο όργανο τής νεολαίας . Συγκροτούνται σέ σώμα , όταν ψηφίσουν καί έκλέξουν  έπταμελή γραμματεία , μέ δικαιώματα καί ύποχρεώσεις , όπως ό Ε.Κ.   όρίζει .

12] Ή Γραμματεία   καί οί Α τών Τ.Ο. Τής νεολαίας   έχουν τό δικαίωμα τού είσηγήσθαι στό Ε.Σ..

 

Θ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ [ Ε. Σ. ]

13] Τό Ε. Σ . είναι τό άνώτατο όργανο τού κόμματος . Άποτελείται άπό 220 μέλη τό έλάχιστο καί 330 τό μέγιστο .

14] Τό Ε.Σ. ψηφίζει , όρίζει , έκλέγει , προτείνει , άποφασίζει , προάγει , ύποβιβάζει , προσθέτει , άφαιρεί , διαγράφει , παρατείνει , παράγει πολιτική , χαράσσει στρατηγική καί ότι άλλο ύποχρεούται ή ένδείκνυται.

15]  Έγειρόμενες  άμφιβολίες   γιά  άρμοδιότητες  αύτού καί τών όργάνων του , τίθενται σέ ψηφοφορία .

16] Όρίζει , έκλέγει όμάδες καί πρόσωπα έργασίας γιά τίς άνάγκες τού κόμματος .

17] Έκλέγει όλα τά μέλη πού λαμβάνουν κομματικά άξιώματα .

18] Έκλέγει  Πρόεδρο  έκπρόσωπο τού  κόμματος  στίς  σχέσεις  του  πρός  τήν  Πολιτεία  καί  πρός  τρίτους  .

19] Έκλέγει έπταμελές προεδρείο μέ τήν ίεραρχία Α , Β , Γ , α , β , γ , δ , μέ ίσότιμη ψήφο .

20] Έκλέγει έπταμελή Γραμματεία , όπως περιγράφεται άνωτέρω ,   άρθρο 19 .

21] Έκλέγει έπταμελή Πολιτική Πρεσβεία, όπως περιγράφεται άνωτέρω, άρθρο 19 .

22] Έκλέγει ή όρίζει  Α , Β , Γ , Ταμίες . Ό Α είναι ό Ταμίας καί πρός τρίτους .

23] Έκλέγει ή όρίζει όμάδες έργασίας καί πρόσωπα  άπό μέλη του καί μή , γιά τίς άνάγκες τού κόμματος .

24]  Τά πρόσωπα τών άρθρων 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , έχουν   έπίσης   δικαιώματα   καί  ύποχρεώσεις  ,  άπορρέουσες  άπό τίς άνάγκες καί τή λογική   γιά  τό  κάλλιστον .! 

Ι

Η ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

25] Όλες οι ψηφοφορίες είναι όνομαστικές πλειοψηφικού χαρακτήρα .

26] Έπί ίσοψηφίας τό Π.Σ. ψηφίζει δύο φορές . Έπί δεύτερης ίσοψηφίας , τό Προεδρείο άναβάλει τό θέμα γιά τήν έπόμενη συνεδρίαση  ή άποφασίζει  ό  πρόεδρος .

27] Σέ όλες τίς ψηφοφορίες , ό ψηφίζων γράφει τό όνομά του έπί τού ψηφοδελτίου . Ή ψήφος του κρατείται μυστική έως άνακοίνωσης τών άποτελεσμάτων   .

28] Γιά
ταχύτερα άποτελέσματα τό Ε.Σ. ψηφίζει διά άνατάσεως τής χειρός ή διά προφορικής όνομαστικής ψηφοφορίας , έάν λόγοι συντρέχουν .

29] Μέλη τού Ε.Σ. τά όποία δέν είναι παρόντα , άλλά έπιθυμούν νά ψηφίσουν , δύνανται διά έπιστολικής  ή ήλεκτρονικής όνομαστικής τηλεψηφοφορίας .

30] Έάν λόγοι  ύπάρχουν  τό  προεδρείο κρίνει καί διεξάγει  τηλεσυνεδριάσεις  καί  τηλεψηφοφορίες

 

ΙΑ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Ώς παίδες Έλλήνων , έμφορούμενοι μέ τίς άρετές   τής Σοφίας , τής Άνδρείας , τΉς Σωφροσύνης καί τής Δικαιοσύνης

ΟΡΚΟΝ ΔΙΔΟΜΕΝ

Ού καταισχυνώ τά όπλα τά ίερά . Ούδ΄ έγκαταλείψω τόν παραστάτην ότω άν στοιχήσω . Άμυνώ δέ καί ύπέρ Ίερών καί Όσίων καί μόνος καί μετά πολλών καί τήν Πατρίδα ούκ έλάττω παραδώσω . Πλείω δέ καί Άρείω όσης άν παραδέξωμαι . Καί εύηκοήσω τών άεί κραινόντων καί τοίς θεσμοίς τοίς ίδρυμένοις πείσομαι καί ούστινας άλλους ίδρύσηται τό πλήθος όμοφρόνως . Καί άν τίς άναιρή τούς θεσμούς ή μή πείθηται ούκ έπιτρέψω . Άμυνώ δέ καί μόνος καί μετά πάντων καί τά Ίερά τά Πάτρια τιμήσω .

ΙΣΤΟΡΕΣ ΑΥΤΩΝ ΘΕΟΙ Άγραυλος , Ένυάλιος , Άρης , Ζεύς , Θαλλώ , Αύξώ , Ήγεμόνη .

 

ΙΒ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

31] Τό   Ε.Σ. συνεδριάζει άνά  δίμηνο καί άνά  δεκαπενθήμερο τά άλλα όργανα τών άρθρων , 19 , 20 , 21 .

Έάν λόγοι τό έπιβάλλουν , τό Προεδρείο κρίνει καί συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις .

32] Τό Προεδρείο ή Γραμματεία καί ή Πολιτική Πρεσβεία , είναι τό πολιτικό συμβούλιο τού κόμματος μέ Προεδρεύοντα τόν έκάστοτε Α τού άρθρου 19 . Άπόντος τού Α ό Β καί τού Β ό Γ .

33] Μέ  τό ½ τών μελών του Ε.Σ. παρόντων  θεωρείται   ότι   ύπάρχει  άπαρτία .

34] Παρόντα μέ δικαίωμα ψήφου θεωρούνται καί τά τηλεσυμμετέχοντα μέλη   μέ όλα  τά  δικαιώματά  των, έκτός αύτό  τού προεδρεύοντα .

35] Ό  Πρόεδρος  είναι  ύπεύθυνος  γιά  τήν  έφαρμογή   τού  καταστατικού  καί  τού  Ε.Κ.  Ψηφίζει  όποτε  αύτός  κρίνει . Ένημερώνεται  γιά  τήν  πορεία  τού  κόμματος . Έκτελεί  άποφάσεις  τού  Ε.Σ.  Τό  Ε.Σ.  ψηφίζει  καί  δίδει  ύπερεξουσίες  στόν  Πρόεδρο  έάν  λόγοι  προκύψουν .

36] Όργανα , όμάδες, πρόσωπα ,   συνεργάτες  τού   Ε.Σ. τών  Τ.Ο. τής  Νεολέας  ,  είναι    θητείας  ένός   έτους ,  έκτός  τού  Προέδρου  πού  είναι  24  μηνών .

37] Κάθε όργανο τών άρθρων, 19 , 20 , 21 , συνεδριάζει καί άποφασίζει έπί  σχετικών θεμάτων . Μέ 4 παρόντες   θεωρείται άπαρτία . Έπί ίσοψηφίας ό Α ψηφίζει δύο φορές . Άπόντος τού Α ό Β καί τού Β ό Γ . Παρόντα θεωρούνται καί τά τηλεσυμμετέχοντα   μέλη ,   άρθρο 34 .

38] Κάθε όργανο τών άρθρων, 19 , 20 , 21 ,   δύναται νά άλλάξει τήν ίεραρχία  καί  τό  χρόνο  θητείας  τών  μελών  του ,  συμφωνούντος  τού  έκάστοτε  Α .

39] Ώς Π.Σ. συνεδριάζουν καί οί 21 μαζί . Έπί 12 παρόντων , θεωρείται άπαρτία . Έπί ίσοψηφίας οί παρόντες Α , ψηφίζουν 2 φορές . Άπόντων τών Α οί Β καί τών Β οί Γ . Παρόντα θεωρούνται καί τά τηλεσυμμετέχοντα  μέλη , άρθρο 34 .

40] ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ . Κάθε μέλος τού Ε.Σ. έχει τό δικαίωμα νά είσηγείται γραπτώς στό προεδρείο , όποιο θέμα αύτός νομίζει . Πρωτοκολλείται καί τό προεδρείο ένημερώνει έπί τού θέματος όλα τά μέλη τού Ε.Σ..

41] Προφορικές είσηγήσεις , μόνον στίς συνεδριάσεις τού Ε.Σ. , ύπό τή διακριτική  εύχέρεια τού προεδρείου .

42] Τό προεδρείο κρίνει έάν τό έκάστοτε είσηγούμενο  τίθεται   σέ  ψηφοφορία  ή όχι .

43] Τό προεδρείο  θέτει   ύποχρεωτικά  σέ ψηφοφορία  τό είσηγούμενο ,  έάν   οί  είσηγητές  άριθμητικώς είναι  τουλάχιστον   όσοι   τά   2/10   τών   μελών του   Ε.Σ.    

44] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ . Κάθε μέλος τού Ε.Σ. έχει τό δικαίωμα τού ύπέρ καί κατά τών όποιων άποφάσεων .   Ένημερώνει  γραπτώς  τό  προεδρείο   άναλύοντας   λακωνικά  τούς  λόγους  τής  ένστάσεώς  του .

45] Τό Π.Σ. κρίνει τήν τύχη τών ένστάσεων .

46] Τό Π.Σ. όριοθετεί τίς μεταξύ τών όργάνων του ύποχρεώσεις .

47] Τό Π.Σ. μελετά όλα τά δεδομένα καί παράγει πολιτική , χαράσσει στρατηγική .

48] Τό Π.Σ. είναι ύποχρεωμένο μετά άπό κάθε συνεδρίασή του, νά κοινοποιεί στό Ε.Σ. τίς άποφάσεις του.

49] Όλες οί κοινοποιήσεις τού Π.Σ. φέρουν ύποχρεωτικά τή σφραγίδα τής Γραμματείας .

50] Ή  έκφραση  τής  πολιτικής  τού  κόμματος  είναι ύποχρέωση τής Πολιτικής Πρεσβείας . Ό έκάστοτε Α τού άρθρου 21 είναι ό έπίσημος έκπρόσωπος .

51] Τό Π.Σ. είναι ύποχρεωμένο νά  διαθέτει στό γραφείο τού κόμματος , 2 άπό τά μέλη του, έπί ήμερήσιας βάσεως , ώς ύπεύθυνους γιά τήν όμαλή λειτουργία του .

 

ΙΓ

ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

52] Μέλη τού Ε.Σ. τά όποία θέτουν σέ κίνδυνο ή προκαλούν ζημιά στήν Πατρίδα , στό κόμμα , στή κοινωνία, τίθενται στή κρίση τού Ε.Σ., μέ είσήγηση τουλάχιστον  τών 2/10 τών μελών του .

53] Μέλη τά όποία άπέκρυψαν στοιχεία των , γιά νά έναρμονίζονται μέ τό παρόν καταστατικό καί τόν Ε.Κ. διαγράφονται αύτομάτως .

54] Μέλη τού Ε.Σ. τά όποία ψηφίζουν λευκό , άκυρο ή άπέχουν τής ψηφοφορίας κατ’ έπανάληψη , έγείρουν θέμα διαγραφής , άρθρο 52 .

55] Άλλες περιπτώσεις άσυμβίβαστου,  τίθενται  στήν   κρίση  τού Ε.Σ. γιά τά μέλη του, άρθρο 52   καί στό Π.Σ. γιά όλα τά άλλα μέλη .

56] Μέλη τά όποία δέν δύνανται νά έναρμονιστούν μέ τίς άπαιτήσεις τού Ε.Σ.   καί  προκαλούν  ζημία   στό  κόμμα  ένδείκνυται νά παραιτηθούν  οίκιοθελώς   από τίς θέσεις τους .   διαφορετικά  κρίνονται  άναλόγως , άρθρο  52

57] Ή ίδιότητα τού μέλους τού Ε.Σ.  διαρκεί   10 έτη   άπό  ήμερομηνίας  έγκρισης  τού  παρόντος καταστατικού .

58] Τό 10ον έτος τό Ε.Σ. παρατείνει μέ τή ψήφο του τήν ίδιότητα σέ 100 μέλη του γιά 2 έτη καί δέχεται  αίτήσεις  γιά  τά   νέα  μέλη  του ,  άρθρο 13.

59] Τό 12ον έτος  λήγει  ή  θητεία   τών   100  καί  τό  Ε.Σ.  δέχεται  αίτήσεις , άρθρο 13 .

60] Πρώην   μέλη  τού Ε.Σ. έχουν   πάντοτε τό   δικαίωμα νέας  αίτήσεως .

61] Πρώην καί ένεργά μέλη τού
Ε.Σ. δέν δύνανται νά είναι μέλη Τ.Ο. .

 

ΙΔ

ΕΚΛΟΓΕΣ

Σέ όλες τίς έκλογές τά μέλη τού κόμματος έχουν τό δικαίωμα τού ύποψηφίου . Τό Ε.Σ. άφού λάβει  ύπ’ όψιν  του τίς είσηγήσεις τών Τ.Ο. άποφασίζει γιά τά ύποψήφια πρόσωπα . Γιά τή θέση τού μέλλοντα Πρωθυπουργού τό Ε.Σ. έκλέγει 3 μέλη του  ή   μή , ύπό τήν ίεραρχία, Α , Β, Γ, . Ό Α είναι ό έπικεφαλής τού συνδυασμού τού κόμματος γιά τίς συγκεκριμένες έκλογές   καί γιά όποιες άλλες διεξαχθούν έντός δεκαοκταμήνου . Οί  Β καί  Γ , είναι άντικαταστάτες τού Α , έάν λόγοι προκύψουν . Γιά τό σχηματισμό κυβέρνησης , τά ένδεικνυόμενα πρόσωπα γιά άξιώματα , είναι στή διακριτική   εύχέρεια τού Ε.Σ., άρθρα, 3 , 14 , 40 .

ΙΕ

ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ

Τήν ίδρυση καί όλοκλήρωση τού κόμματος άναλαμβάνουν τά πρώτα 30 ένεργά ίδρυτικά μέλη . Ψηφίζουν ή όρίζουν Πρόεδρο και 20μελή Γραμματεία , μέ όλες τίς ύποχρεώσεις καί δικαιώματα, ύπό   τό πνεύμα τού παρόντος καταστατικού . Συντάσσουν τόν Ε.Κ.  .  Έπιλέγουν τά κατάλληλα πρόσωπα γιά τή σύσταση τού Ε.Σ..  Συγκαλούν   συνεδριάσεις , θέτουν σέ λειτουργία τό καταστατικό καί  διαλύονται όταν τό κόμμα όλοκληρωθεί σέ σώμα , όπως τό παρόν καταστατικό όρίζει . Ό  Πρόεδρος  παραμένει  πρόεδρος   γιά  6   μήνες  άπό  ήμερομηνίας  όλοκληρώσεως  τού  κόμματος  σέ  σώμα ,  μέ  ύποχρεώσεις  καί  δικαιώματα  όπως  όρίζουν  τά   άρθρα  18 , 26  και  35 .   

 

ΙΣΤ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Τό Ε.Σ. ψηφίζει 3 μέλη του φύλακες τού άρχείου , τά όποία λαμβάνουν άπό ένα άντίγραφο τού άρχείου τό κάθε ένα πρός φύλαξη, γιά ίστορικούς λόγους . Άρχείο πρός φύλαξη, είναι τά ψηφίσματα τού Ε.Σ. , οί άποφάσεις τού Π.Σ. καί ότι άλλο τό Π.Σ. κρίνει . Ή γραμματεία είναι ύποχρεωμένη κάθε μηνά, στήν έκδοση άντιγράφων τού άρχείου, έντύπων καί ήλεκτρονικών .

 

ΙΗ

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [Ε.Κ.]

Ό Ε.Κ. είναι ύποχρέωση τών τριάκοντα . Βελτιώνεται καί ψηφίζεται άπό τό Ε.Σ. .

 

ΙΘ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Τό παρόν καταστατικόν άφιερούται είς τούς   μεγάλους νεκρούς τής ίστορίας μας .

Συνετάγη  βάσει τού πνεύματος καί τής ίδέας, διά μία  πατρίδα   έλεύθερη  καί Έλληνική . Έλεύθερη άπό έχθρούς , έλεύθερη άπό έαυτούς . Μία  Πατρίδα  έμφορούμενη  άπό  τό  Έλληνικό  πνεύμα, διοικούμενη άπό Έλληνες .

Έπιδέχεται βελτιώσεις , άλλαγές , προσθήκες , μέ είσήγηση τού 50% τών μελών του Ε.Σ., άρθρο 14   καί  ψηφισθέντων  άπό  τό  67% τών μελών του . Πλήν άπάντων τών γραφθέντων καί έννοουμένων έν τώ καταστατικώ
τούτω , τά λοιπά λειτουργούν έντός τού πλαισίου τού συντάγματος καί τών θεσμών τής κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας .