Τετάρτη, 17 Απρ. 2024

Όσοι  τό  χάλκεον  χέρι  βαρύ  τού  φόβου  αίσθάνονται ,  ζυγόν  δουλείας  άς  έχωσι. Θέλει  άρετήν  καί  τόλμην  ή  έλευθερία .!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Κείμενα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ! !

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΖΕΙ !! Έπίλεκτες έπιστημονικές όμάδες άφού γράψουν τήν Έλληνική Ίστορία ! Έξετάζουν λεπτομερειακώς , όποια άλλοδαπά καί Έλληνόφωνα πρόσωπα , έπαιξαν ρόλο στή μοίρα...

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ !! Λογαριασμό μέ τούς Τοκογλύφους άπό τό 1821 ! Έπανορθώσεις τών ζημιών , πού...