Σάββατο, 24 Αυγ. 2019

Όσοι  τό  χάλκεον  χέρι  βαρύ  τού  φόβου  αίσθάνονται ,  ζυγόν  δουλείας  άς  έχωσι. Θέλει  άρετήν  καί  τόλμην  ή  έλευθερία .!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Uncategorized

θέσεις

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Η ΕΛΛΑΣ ΔΙ ΗΜΑΣ Ή Έλλάς δέν δανείζεται ! Ή Έλλάς δέν έκδίδει όμόλογα ! Ή Έλλάς δέν ύπογράφει γραμμάτια ! Ή Έλλάς έχει δικό της...