Σάββατο, 23 Σεπ. 2023

Όσοι  τό  χάλκεον  χέρι  βαρύ  τού  φόβου  αίσθάνονται ,  ζυγόν  δουλείας  άς  έχωσι. Θέλει  άρετήν  καί  τόλμην  ή  έλευθερία .!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Uncategorized

θέσεις

Έπιγραμματικά Η ΕΛΛΑΣ ΔΙ’  ΗΜΑΣ Ἡ Ἑλλὰς δὲν δανείζεται! Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἐκδίδει ὁμόλογα! Ἡ Ἑλλὰς δὲν ὑπογράφει γραμμάτια! Ἡ Ἑλλὰς ἔχει δικό της ἐθνικὸ νόμισμα! Ἡ Ἑλλὰς...