Έλληνες πατριώτες !

image_pdfimage_print

Έάν αίσθάνεσθε άκόμα όπαδοί –ισμοιγενών συστημάτων καί κομμάτων, ζυγόν δουλείας θά έχετε !

Έμείς έπιλέξαμε τά χαρακτηριστικά έκείνα , τά όποία μάς δίνουν τήν δύναμη νά έλευθερώσουμε τήν Πατρίδα !

Ίδρύουμε κόμμα δικό μας . Τό οίκοδομούμε έμείς , μέ δικά μας   ύλικά ,  πρός  τό  συμφέρον  τής Πατρίδος .

Έλάτε καί έσείς , έλευθερωθείτε άπό τά άσύμβατα , έλάτε στά συμβατά τού τόπου μας .  Έλάτε νά συναντηθούμε μέ τίς μεγάλες ίδέες καί τίς αξίες .

Τό έν ίδρύσει Έλληνικό , Δημοκρατικό , πολιτικό κόμμα μας ,‘‘Υπέρ Ελλήνων’’ έχει άνάγκη  άπό Πατριώτες  γιά νά όλοκληρωθεί .

Ή Δημοκρατία είναι ένα , άπό τά άγαθά πού μάς  έπιτρέπει  άκόμα ό κατακτητής. Ίσως νά τό χάσουμε καί αύτό . Τότε ποία ή μοίρα μας ;

Όλοι ξέρετε   ότι τό σύστημα στηρίζεται στίς άνθρώπινες άδυναμίες .  Έχει τή γνώση καί τήν πείρα χιλιάδων έτών .  Ξέρει  τί  κάνει.! 

Έμφανίζεται  άήττητο  καί  δόλιο.!  Κρύπτει  έπιμελώς  τίς   άδυναμίες   και  προβάλει  τίς  άνομίες  του.!  Έπιβάλει  τόν  φόβο.!  Διασφαλίζει   τήν  ύποταγή  σας   καί    άποφασίζει  διά  τό  παρόν  καί    τό  μέλλον  σας .!
Φύγετε άπό τά καθιερωμένα , τά έτοιμα . Πάρετε έσείς τίς άποφάσεις μόνοι σας καί έλεύθεροι !

Τότε  θά έλευθερώσουμε τούς έαυτούς , τούς άπογόνους , τήν Πατρίδα !

Έπικοινωνήστε   μαζί   μας . 

www.yperellinon.gr

yper@yperellinon.gr