Δευτέρα, 21 Οκτ. 2019

Όσοι  τό  χάλκεον  χέρι  βαρύ  τού  φόβου  αίσθάνονται ,  ζυγόν  δουλείας  άς  έχωσι. Θέλει  άρετήν  καί  τόλμην  ή  έλευθερία .!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Νέα - Ενημερώσεις

Έλληνες πατριώτες !

Έάν αίσθάνεσθε άκόμα όπαδοί --ισμοιγενών συστημάτων καί κομμάτων, ζυγόν δουλείας θά έχετε ! Έμείς έπιλέξαμε τά χαρακτηριστικά έκείνα , τά όποία μάς δίνουν τήν δύναμη...