Κυριακή, 24 Μαρ. 2019

Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία!!!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Νέα - Ενημερώσεις

Έλληνες πατριώτες !

Εάν αισθάνεσθε ακόμα οπαδοί --ισμοιγενών συστημάτων καί κομμάτων, ζυγόν δουλείας θά έχετε ! Εμείς επιλέξαμε τά χαρακτηριστικά εκείνα , τά οποία μάς δίνουν τήν δύναμη...