Τρίτη, 18 Μαΐ. 2021

Όσοι  τό  χάλκεον  χέρι  βαρύ  τού  φόβου  αίσθάνονται ,  ζυγόν  δουλείας  άς  έχωσι. Θέλει  άρετήν  καί  τόλμην  ή  έλευθερία .!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Νέα - Ενημερώσεις

Έλληνες πατριώτες !

Ἐὰν αἰσθάνεσθε ἀκόμα ὀπαδοὶ –ισμογενῶν συστημάτων καὶ κομμάτων, ζυγὸν δουλείας θὰ ἔχετε! Ἐμεῖς ἐπιλέξαμε τὰ χαρακτηριστικὰ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα μᾶς δίνουν τὴν δύναμη νὰ ἐλευθερώσουμε...